Com funcionen les línies d’avals del govern espanyol i el govern català?
26/03/2020

Com funcionen les línies d’avals del govern espanyol i el govern català?

El govern espanyol, mitjançant l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), i el govern català, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis de Catalunya, han establert dues línies d’avals especials destinades a empreses i autònoms amb l’objectiu de compensar els efectes de la caiguda d’activitat generada pel Covid-19. A continuació repassem les seves disposicions reglamentàries i les seves condicions generals. Línia d’avals el govern espanyol a través de l’ICOCondicions generals del préstec-avalA qui va adreçat_Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació emergència del Covid-19._Es divideix en 50 % per a pimes i 50 % per a grans companyies.Imports_Fins a un màxim de 1,5 Mio € en diverses operacions per empresa/autònom s’aplicaran les disposicions de la UE de mínims i per sobre s’aplicarà el màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea._S’avalaran les operacions fins a 50 Mio € que hagin estat aprovades per l’entitat d’acord amb la seva política de riscos, sense perjudici de comprovació posterior de les condicions d’elegibilitat._S’avalaran les operacions de més de 50 Mio € a partir que l’ICO hagi analitzat l’acompliment de les condicions d’elegibilitat de manera complementaria a l’anàlisi de l’entitat financera._Les entitats es comprometen a mantenir almenys fins al 30 de setembre els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients les línies dels quals siguin avalades.Elegibilitat del préstec_Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 març 2020._Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre 2020._Els acreditats no poden figurar en situació de morositat en la CIRBE a 31 de desembre de 2019._Els acreditats no poden estar en procediment concursal amb posterioritat al 17 de març de 2020. Condicions aval per a pimes i autònoms_Per a préstecs de fins a 1,5 Mio €: 0,2 % de comissió anual sobre el saldo de l’import avalat._Per a préstecs superiors a 1,5 Mio € concedits a pimes i autònoms (comissió anual):0,2 % per avals amb un venciment de fins a 1 any.0,3 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3.0,8 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5.Condicions aval per a grans empreses_Per a préstecs de fins a 1,5 Mio €: 0,2 % de comissió anual sobre el saldo de l’import avalat._Per a préstecs superiors a 1,5 Mio € que representin noves operacions (comissió anual) :0,3 % per avals amb un venciment de fins a 1 any.0,6 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3.1,2 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5._Per a préstecs superiors a 1,5 Mio € que representin renovacions (comissió anual) :0,25 % per avals amb un venciment de fins a 1 any.0,50 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3.1,0 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5.Cobertura Aval_Pimes i autònoms: fins al 80 % dels préstecs._Grans empreses:70 % de les noves operacions.60 % d’operacions de renovació.Període_Fins a 5 anys.Aplicació Préstec_Nous préstecs i renovacions concedides per les entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributaries. 1) On adreçar-nos per tramitar aquests préstecs? Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir. 2) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs? Veure afectada la seva activitat per la situació emergència Covid-19.3) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació?Sí.4) Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?Si. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi el menys afectada possible.5) Import a sol·licitarL’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de l’impacte en la seva tresoreria per la situació actual d’alarma Covid-19.6) Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?Si, ja que el pagament de quotes es correspon a necessitats corrents de finançament i no a cancel·lació o reestructuració de línies existents. Des de PIMEC recomanem iniciar la tramitació de necessitats a les entitats financeres habituals. Línia d’avals el govern català a través de l’ICF i AvalisCondicions generals del préstec-avalA qui va adreçat_Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència del Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla.Imports_L’import mínim del préstec serà de 50.000 €. L’aval serà aportat segons import d’acord amb el següent:_De 50.000 € a 1.000.000 per a operacions amb entitats financeres amb suport Avalis._A partir 1.000.000 per a operacions amb entitats financeres amb suport Avalis.Condicions del préstec_Tipus màxim: Euríbor més diferencial fins a 1,75 punts.Condicions aval_Comissió anual del 0,65  % de la quantitat avalada (impacte del 0,52 % sobre l’import del préstec)._Sense comissió obertura._Sense comissió cancel·lació aval.Cobertura aval_Avalis de Catalunya i ICF avalen un 80 % dels préstecs de les entitats financeres.Període_Un total de 4 anys dels que 1 és de carència.Aplicació préstec_A incrementar les disponibilitats de finançament actuals de l’empresa._A fer front a compromisos de pagament habituals incloent quotes de préstecs._El finançament ICF – AVALIS liquiditat ha de portar a increment net de la CIRBE. 1) On adreçar-nos per tramitar aquests préstecs? Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir.  2) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs? Els condicionants bàsics del préstec són:- Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament.- Veure afectada la tresoreria per l’actual situació alarma Covid-19 (caiguda comandes, impagaments,…)._Que el nou finançament financer ICF – AVALIS LIQUIDITAT comporti un increment net de la CIRBE.3) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació?Sí, ja que l’objectiu de l’expedient temporal és mantenir la plantilla mitjançant la suspensió dels contractes de treball i no la seva extinció.4) Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?Sí. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi el menys afectada possible.5) Si d’aquí un temps, abans del venciment, no necessitem el préstec tenim costos de cancel·lació de l’aval? Per aquesta línia no hi ha comissió de cancel·lació de l’aval.6) Import a sol·licitarL’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de la situació alarma Covid-19, pels diferents conceptes que l’afectin (caiguda comandes, impagaments…).7) Puc aplicar el suport financer a cancel·lar altres línies de finançament?No, la línia finançament ICF-AVALIS LIQUIDITAT va orientada a dotar de nova liquiditat que permeti compensar els efectes econòmics negatius Covid-19.8) Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?Sí, ja que el pagament de quotes es correspon a necessitats corrents de finançament i no a cancel·lació o reestructuració de línies existents.
Compartir:

linkedin share button