A Catalunya es van destruir 611.700 llocs de treball entre 2008 i 2013
03/08/2016

A Catalunya es van destruir 611.700 llocs de treball entre 2008 i 2013

Els assalariats del sector privat van disminuir un 20,3%, mentre que els del sector públic va créixer un +3,4%.
Barcelona, 4 d’agost de 2016. PIMEC presenta l’INFORMES “La destrucció d’ocupació a Catalunya entre 2008 i 2013”, elaborat pel seu Observatori, que analitza aquest període de destrucció d’ocupació per conèixer quins van ser els col·lectius de persones i empreses més afectats en funció de les característiques personals, les relacions laborals, les característiques de les empreses i per demarcacions territorials.La destrucció de llocs de treball s’inicia de manera clara al 2008, quan Catalunya tenia 3.581.300 persones ocupades enfront de les 2.969.600 de 2013, 611.700 persones menys treballant, una pèrdua del 17,1%. El ritme de pèrdua és altíssim, concretament de 122.000 ocupats per any de mitjana, un -3,7% anual durant aquest període de cinc anys.El document assenyala que la gent més jove (menors de 35 anys) es veu més afectada pel fenomen que no pas la gent de més edat. La caiguda és del 38,5% en el primer cas, enfront del 3,7% en el segon. D’altra banda, es destrueix més ocupació entre els estrangers que entre els espanyols (-12,8%, enfront de -23,8% els estrangers comunitaris i -41,4% els extracomunitaris). Per sexe, els homes (-22,0%) perden el doble d’ocupació en termes relatius que les dones (-10,8%).Pel que fa la situació laboral dels treballadors, també es detecten diferències notables. Els assalariats del sector privat disminueixen un 20,3%, mentre que els del sector públic creixen un +3,4%. Tenint en compte les jornades laborals, augmenten un 9,2% els ocupats a jornada parcial, mentre que disminueixen un 20,5% els de jornada completa. No obstant això, aquesta darrera segueix essent la dedicació més habitual (84,7% del total d’ocupats). Segons la tipologia de contractes, els temporals redueixen el seu pes sobre el total d’assalariats, pel fet que el nombre de persones ocupades amb contracte de duració indefinida (-14,5%) baixa menys que el de les que tenen contractes de duració temporal (-27,9%).Per tipologies d’empresa, el sector de la construcció (-54,7%) va ser el que més ocupació va destruir, seguit de la indústria (-28,7%), el primari (-15,8%) i els serveis (-6,8%). Si tenim en compte la grandària, les pimes van destruir més ocupació que les grans empreses. Per segments, les petites van reduir l’ocupació un 22,0%, les mitjanes un 15,5% i les microempreses un 13,7%; mentre que l’ocupació a les grans empreses va caure un 6,4%.A nivell territorial, l’ocupació va caure en major grau a Barcelona (-17,9%) i Tarragona (-18,2%) que no pas a Lleida (-10,7%) i Girona  (-13,8%).
Compartir:

linkedin share button