El BOE publica el RDL 13/2020 de mesures en matèria de treball agrari
07/04/2020

El BOE publica el RDL 13/2020 de mesures en matèria de treball agrari

Avui el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el Reial Decret-Llei 13/2020, mitjançant el qual s’aproven determinades mesures urgents en matèria de treball agrari, i que entra en vigor l’endemà de la seva publicació i té vigència fins al proper 30 de juny de 2020. Aquest Reial Decret-Llei busca afavorir la contractació temporal de persones treballadores al sector agrari -qualsevol activitat inclosa en qualsevol dels codis CNAE propis de l’activitat agrària- mitjançant mesures extraordinàries de flexibilització de l’ocupació durant la vigència de l’estat d’alarma i fins al proper 30 de juny de 2020.Les persones beneficiàries d’aquestes mesures són aquelles que a l’entrada en vigor del present Reial Decret Llei es trobin en alguna de les següents situacions:Situació d’atur o cessament d’activitat.Treballadors als quals se’ls hagi suspès el contracte temporalment en virtut d’un ERTO.Treballadors migrants el permís de treball dels quals finalitzava en el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020 (la pròrroga es determinarà a través d’instruccions de la Secretaria d’Estat de Migracions).Joves nacionals de tercers països que es trobin en “situació irregular” i tinguin entre 18 i 21 anys d’edat.Així mateix, s’especifica que el benefici d’aquesta flexibilització podrà ser aplicat a les persones el domicili de les quals sigui proper als llocs on s’hagi de realitzar la feina.Les retribucions que es percebin com a conseqüència d’aquesta activitat laborals són compatibles amb:Subsidi d’atur (RD 5/1997).Prestació d’atur com a conseqüència d’estar inclòs en un ERTO.Altres prestacions d’atur regulades a la LGSS.Prestació per cessament d’activitat per les causes previstes a l’article 331 de la LGSS.Qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o benefici social, atorgada per qualsevol Administració i que sigui incompatible amb el treball.Per contra, no seran compatibles amb les següents percepcions:Prestacions econòmiques per incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i durant la lactància natural.Pensions d’incapacitat permanent contributiva, tret dels supòsits de compatibilitat previstos a la LGSS.Prestació obligatòria per naixement i cura del menor de la Seguretat Social.Els ingressos obtinguts per aquesta activitat laboral no es tindran en compte a efectes dels límits de renda establerts per les prestacions contributives i no contributives de la Seguretat Social, inclosos els complements mínims de les pensions contributives. D’altra banda, quant a les obligacions per a l’empresa, s’estableix que s’ha d’assegurar en tot moment la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats davant del Covid-19.A més, cal tenir en compte que:DF 1: Modifica l’article 5 del RD-L 6/2020. Aquest inclou específicament els supòsits de restricció a la mobilitat com a mereixedors del reconeixement d’una incapacitat temporal.DF 2: Modifica l’article 17 del RD-L 17/2020, que regula la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels afectats per la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. Destaquem a continuació allò que s’ha introduït a l’article esmentat:S’han definit a l’apartat 1r, amb més precisió, les persones que tenen dret a accedir a aquesta prestació.Es defineixen a l’apartat 2n els requisits per causar dret a aquesta prestació, incloent-hi els que destaquem a continuació, que no estaven regulats anteriorment:No és necessari tramitar baixa al règim de SS corresponent.La prestació serà compatible amb altres prestacions de la seguretat social que el beneficiari pogués percebre i fossin compatibles amb l’activitat que desenvolupava.En el supòsit de suspensió de l’activitat, la cotització corresponent als dies d’activitat en el mes de març de 2020 no coberts per la prestació d’aquest article, i que no fos abonada dins del termini reglamentari d’ingrés, no serà objecte de recàrrec.El reconeixement de la prestació regulada en aquest article podrà sol·licitar-se fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què hagi finalitzat l’estat d’alarma.L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui (còpia llibre registre factures, llibre diari d’ingressos i despeses, registre de vendes, etc.). Si no existeix l’obligació de dur a terme llibres de comptabilitat, s’haurà d’acreditar la reducció exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret. Per últim, s’especifica que tota sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una declaració “jurada” en què es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.DF 3: Modifica l’article 34.1 del RD-L 11/2020. Permet a la TGSS atorgar moratòries de 6 mesos, sense interès, a les empreses i treballadors per compte d’altri inclosos a qualsevol règim de la Seguretat Social que ho sol·licitin i que compleixin amb els requisits i condicions que s’establiran mitjançant Ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Aquesta moratòria afectarà pagaments d’aportacions empresarials a la cotització de la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, així com les quotes dels treballadors per compte propi o autònoms el període de meritació dels quals, en el supòsit de les empreses, estigui comprès entre els mesos d’abril i juny del 2020, i per als autònoms entre maig i juliol de 2020, sempre que les seves activitats no estiguin suspeses en ocasió de l’estat d’alarma.Consulta tota la informació relativa a aquest Reial Decret Llei a la publicació del BOE.
Compartir:

linkedin share button