Bases reguladores de la línia d'ajuts per l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístique
14/09/2021

Bases reguladores de la línia d’ajuts per l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístique

El passat dia 11 de setembre es va publicar l’Ordre ICT/951/2021, per la que s’estableixen les bases reguladores de la línia d’ajuts per l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques i es procedeix a la seva convocatòria de l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.La present ordre té per objecte aprovar les bases reguladores de subvencions per a les entitats locals susceptibles de ser beneficiàries, destinades a la realització d’actuacions amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seves zones turístiques; així com la seva convocatòria corresponent a 2021.D’aquesta manera, la finalitat d’aquests ajuts és concedir subvencions, a les entitats locals susceptibles de ser beneficiàries, per al desenvolupament de plans i programes dirigits a la introducció de millores en les zones comercials de zones turístiques, incloses actuacions en el marc d’aquesta inversió en noves tecnologies; l’aplicació de solucions tecnològiques per millorar l’eficiència energètica; processos eficients des del punt de vista ecològic i reciclat i reutilització de residus; la formació de personal; una signatura digital integrada adaptada als visitants estrangers; i l’adaptació dels espais públics per millorar l’accessibilitat i la mobilitat.Els projectes subvencionables en el marc d’aquest programa hauran d’incloure:Despeses relacionades amb inversions a la via pública.Despeses relacionades amb actuacions que tinguin un impacte en la digitalització del sector comercial.Despeses relacionades amb la sostenibilitat i l’economia circular.Despeses de formació en idiomes adreçats a treballadors i autònoms del sector comerç.El procés de concessió es tramitarà de conformitat amb els articles 22.1 i 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en règim de concurrència competitiva i s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria pública.Es podran acollir als ajuts establerts en aquesta Ordre, sempre que es compleixin els requisits preestablerts, les següents entitats locals:Els municipis que tinguin una població superior a 20.000 habitants.Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars quan el projecte estigui destinat a poblacions d’entre 5.000 i 20.000 habitants.Exclusivament en aquelles comunitats autònomes uniprovincials (i que no tinguin diputació, consells o cabildos), els ajuntaments amb poblacions de més de 5.000 habitants podran presentar projectes directament.Els municipis que si bé tenint una població inferior a 5.000 habitants, superin aquesta xifra tenint en compte la seva població flotant. Es considera que un municipi compleix aquesta condició si acredita un increment del 100% en almenys un dels serveis municipals següents comparant els mateixos entre un trimestre de temporada baixa amb un de temporada alta dins d’un mateix any natural: Tonatge de recollida d’escombraries, facturació en consum elèctric municipal o facturació en consum d’aigua al municipi.Les entitats locals que estableix l’apartat 1 han de complir amb, al menys, un dels següents criteris per a ser considerats, als efectes d’aquesta convocatòria, com «zona comercial turística» i, per tant, possibles beneficiaris: Que tinguin almenys 25.000 pernoctacions a l’any; o que tinguin més d’un 30% d’habitatges de segona residència; o que el percentatge de treballadors afiliats a la Seguretat Social pertanyents a les CNAE 45,46 i 47 sigui superior a un 7% d’afiliats totals.Els projectes d’inversió que es presentin per a ser objecte de finançament s’hauran de dur a terme en el territori nacional, i emmarcar-se en, almenys, una de les categories de despesa que preveu l’article 8 de la present ordre. Així mateix, L’inversió mínima a realitzar dependrà del nombre d’habitants que els beneficiaris indicats tinguin dins de la seva demarcació.El projecte podrà ser cofinançat pel beneficiari de l’ajut i per la comunitat autònoma en què es trobi ubicat, podent aconseguir aquest suport fins al 40% del pressupost finançable del projecte.L’import del finançament a concedir segons aquestes bases reguladores serà d’un mínim del 60% i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable. En qualsevol cas, l’import del finançament no podrà superar el cost de l’actuació.El termini de presentació de les sol·licituds serà com a màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de l’ordre de convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Per la convocatòria de 2021 s’estarà a allò que estableix l’article 32 de la present orde, es a dir, el termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 4 d’octubre de 2021.Les sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts esmentats, es dirigiran a la Direcció General de Política Comercial, òrgan competent per ordenar i instruir el procediment, romanent disponibles els formularis de sol·licitud per emplenar i presentar al portal d’ajuts del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme on es disposaran els mitjans electrònics d’ajuda necessaris.És important destacar que cada sol·licitud haurà d’incloure un conjunt de documentació, regulada en la seva totalitat a l’article 15 de la present ordre.En virtut del que disposa l’article 10 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, l’òrgan competent per resoldre el procediment serà la persona titular de la Secretaria d’Estat de Comerç. En un termini de quinze dies hàbils des de la data d’elevació de la proposta de resolució definitiva, de conformitat amb l’article 63 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i amb l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, ha de dictar la resolució definitiva d’adjudicació de les subvencions, resolent d’aquesta manera el procediment.Per més informació sobre els beneficiaris i els diferents requisits establerts podeu consultar el BOE.
Compartir:

linkedin share button