Bases reguladores de la línia d'ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no s
14/09/2021

Bases reguladores de la línia d’ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no s

El passat dia 11 de setembre es va publicar l’Ordre ICT/949/2021, per la que s’estableixen les bases reguladores de la línia d’ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es procedeix a la seva convocatòria de l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.L’objecte d’aquesta ordre és abordar les bases reguladores de les subvencions destinades a ajudar i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització.La finalitat d’aquests ajuts és finançar el desenvolupament, per entitats locals, de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i de sostenibilitat, així com de millora d’equipaments, dirigits al sector comercial que està situat en la seva demarcació.El procés de concessió es tramitarà de conformitat amb els articles 22.1 i 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en règim de concurrència competitiva i s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria pública.Es podran acollir als ajuts establerts en aquesta Ordre, sempre que es compleixin els requisits preestablerts, les següents entitats locals:Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments.Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars.Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els corresponents Estatuts d’Autonomia.Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat.Els projectes d’inversió que es presentin per a ser objecte de finançament s’hauran de dur a terme en el territori nacional, i emmarcar-se en, almenys, una de les categories de despesa que preveu l’article 7 de la present ordre.La inversió mínima a realitzar dependrà del nombre d’habitants que els beneficiaris indicats a l’article 3 de la present ordre tinguin dins de la seva demarcació, d’acord amb les dades de Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud:a) Municipis de més de 300.000 habitants: inversió mínima d’1.000.000,00 d’euros.b) Municipis d’entre 100.000 i 300.000 habitants: inversió mínima de 500.000,00 euros.c) Municipis de menys de 100.000 habitants: inversió mínima de 200.000,00 euros.El projecte podrà ser cofinançat pel beneficiari de l’ajut i per la comunitat autònoma en què es trobi ubicat, podent aconseguir aquest suport fins al 40% del pressupost finançable del projecte.L’import del finançament a concedir segons aquestes bases reguladores serà d’un mínim del 60% i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable. En qualsevol cas, l’import del finançament no podrà superar el cost de l’actuació.El termini de presentació de les sol·licituds serà com a màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de l’ordre de convocatòria en el BOE. El termini de presentació de les sol·licituds serà com a màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de l’ordre de convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Per la convocatòria de 2021 s’estarà allò que estableix a l’article 32 de la present ordre, és a dir, el termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 30 de setembre de 2021.Les sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts esmentats, es dirigiran a la Direcció General de Política Comercial, òrgan competent per ordenar i instruir el procediment, romanent disponibles els formularis de sol·licitud per emplenar i presentar al portal d’ajuts del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme on es disposaran els mitjans electrònics d’ajuda necessaris.És important destacar que cada sol·licitud haurà d’incloure un conjunt de documentació regulada a l’article 14 de la present ordre.En virtut del que disposa l’article 10 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, l’òrgan competent per resoldre el procediment serà la persona titular de la Secretaria d’Estat de Comerç. En un termini de quinze dies hàbils des de la data d’elevació de la proposta de resolució definitiva, de conformitat amb l’article 63 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i amb l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, ha de dictar la resolució definitiva d’adjudicació de les subvencions, resolent d’aquesta manera el procediment.Per més informació sobre els beneficiaris i els diferents requisits establerts podeu consultar el BOE.
Compartir:

linkedin share button