Bases reguladores i convocatòria de subvencions corresponents al
07/10/2021

Bases reguladores i convocatòria de subvencions corresponents al “”Pla de modernització de la màquin

T’informem que s’ha publicat al BOE l’Ordre ICT/1090/2021, d’1 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent al 2021 de concessió de subvencions corresponents al “”Pla de modernització de les màquines eina”” de les petites i mitjanes empreses.Aquest pla, del qual ja vam informar al setembre, quan el Consell de Ministres el va aprovar, pretén donar suport a la realització d’inversions en l’adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les PIMES industrials i que contribueixin a la seva modernització. PROGRAMAPla de modernització de màquines eina FITXA TÈCNICAAdministracióGovern de l’EstatDepartamentMinisteri d’Indústria, Comerç i TurismeSecretaria General d’IndústriaEmpresa elegiblePime industrial:-Activitats de producció industrial: CNAE secció C – Divisió 10-32-Activitats de valorització a escala industrial: secció 38.3x (autorització gestió residus)-Activitats complementàries a la producció industrial: serveis de suport a empreses industrials: 82.92, 52.10,33,36-Activitats de servei a la indústria: 71.12, 71.20*Durant mínim últims 3 anysFinalitat subvencióReactivació del sector industrialConceptes subvencionablesInversions en maquinària nova que suposin:-Ampliació de la capacitat productiva-Diversificació de la producció en nous productes addicionals-Canvi essencial en el procés general de produccióMaquinària elegible: Torns, fresadores, mandrinadores, trepants, roscadores, rectificadores, afiladores, polidores i esmoladores, centres de mecanitzat, màquines especials i màquines transfer compostes d’unitats de mecanitzat, brotxadores, màquines d’electroerosió, màquines de centrar i refrentar, premses mecàniques, premses hidràuliques/pneumàtiques, servopremses, punxonadores, sistemes d’automatització industrial associats a màquina eina, equips independents d’inspecció i mesura de peces mecanitzades, talladores/màquines de roscat, equilibradores, màquines per al conformat per encintar peces de composites, paneladores per al treball de la xapa, serres, biselladores, mortasadores, línies de tall amb premsa, làser, dolls d’aigua, gas o ultrasons, màquines per al treball de barres, perfils i tubs, màquines per a fabricació i control de cargols i perns, màquines per gravar, marcar i/o puntejar, rebladores, granalladores i equips i sistemes industrials per a la fabricació additiva.*Cal presentar almenys 3 ofertes de cada màquina. (la data d’emissió no pot ser anterior a l’01/01/2021)**Serà subvencionable l’adquisició mitjançant arrendament financer si l’empresa justifica la compra efectiva de les màquines abans de la fi del termini d’execució. També seran subvencionables les despeses d’instal·lació (exceptuant obra civil) i posada en marxa per part del proveïdorImport mínim màquina €70.000 €/màquina (sense IVA)% Màxim subvenció-Empresa petita: màx. 20%-Empresa mitjana: màx. 10%Límit: màx. 175.000 €/màquina i 300.000 €/beneficiariRègim de garanties-S’exigirà la presentació del resguard de constitució de garantia abans de la resolució de concessió de la subvenció, davant la Caja General de Depósitos.En efectiuAval per entitats de crèdit; establiments financers de  crèdit o societat de garantia recíprocaAssegurança de caució atorgada per entitats asseguradoresValors de deute de l’Estat.-L’import total de la garantia serà del 100% de la subvenció proposada.-Seran alliberades quan s’acrediti la realització de l’adquisició.EstatPròxima oberturaData inici presentacions09/10/21Data final presentacions02/11/21Període execució projecteL’endemà de la presentació de la sol·licitud – màx. 15 mesos des de la resolucióPeríode justificacióTres mesos després de la finalització de la inversióRègim de concessióConcurrència competitivaPortal/Linkhttps://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/modernizacion-maquina-herramienta/Paginas/Index.aspx Si els vostres projectes s’ajusten a les característiques del programa descrit ho podeu tramitar en el link ressenyat.Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org
Compartir:

linkedin share button