Aplicació de les mesures de suspensió i reducció de la jornada durant la fase de desconfinament
03/05/2020

Aplicació de les mesures de suspensió i reducció de la jornada durant la fase de desconfinament

El passat 1 de maig la Direcció General de Treball, la qual depèn del Ministeri de Treball i Economia Social, va emetre el Criteri DGT-SGON-927CRA sobre pròrroga d’ERTO i les mesures aplicables sobre aquests expedients durant la fase de desconfinament de l’estat d’alarma.Aquesta publicació introdueix una modificació molt important a les mesures de suspensió i reducció de la jornada aplicades per les empreses durant l’estat d’alarma, regulades al RDL 8/2020, tot amb l’objectiu de reactivar de manera progressiva l’economia mitjançant la dinamització d’aquells sectors en els quals l’activitat encara està limitada per l’estat d’alarma.La modificació plantejada comporta la possibilitat que les empreses que estiguin aplicant un ERTO de suspensió o reducció de jornada puguin renunciar a les mesures, de manera total o parcial, respecte de part o de la totalitat de la plantilla, i de forma progressiva un cop vagin desapareixent les raons vinculades a la força major. Així mateix, serà possible alterar la mesura suspensiva inicialment plantejada, per tal de facilitar el trànsit cap a una mesura de reducció de la jornada i, d’aquesta manera, poder atendre progressivament l’oferta i la demanda de productes i serveis de les empreses.Per tant, les empreses podran recuperar la totalitat o part de l’activitat si per raons objectives les persones treballadores poden reprendre les seves funcions, a temps complet o a temps parcial, amb l’obligació de documentar aquesta circumstància i de seguir el procediment legalment establert.El procediment a seguir per a la renúncia total a la mesura laboral autoritzada, per l’existència d’una recuperació íntegra de l’activitat, serà el de comunicar a l’autoritat laboral aquesta renúncia i traslladar a l’entitat gestora de les prestacions la situació d’afectació i desafectació de cada una de les persones treballadores.
Compartir:

linkedin share button