Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la covid-19
15/06/2021

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la covid-19

AdministracióGeneralitatOrganisme ResponsableDepartament d’Empresa i TreballDepartament d’Economia i HisendaA qui va dirigitPersones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en els CNAEs que es troben en el llistat de l’annex i que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i que la continuïn exercint en l’actualitat, i que es trobin en alguna de les següents situacions:Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils. En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’IRPF, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.Que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.No poden ser destinatarisAquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complir els requisits dels apartats anteriors, Els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2019Els qui amb estimació directa del volum d’operacions tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000 €Els qui tributant l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negativesEls qui tinguin ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos d’acord amb el Marc Nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 d’abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.FinalitatL’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si és procedent, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.Límit màxim ajuts-Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 €.-Empresaris i professionals amb caiguda 30 % volum operacions:40 % de la caiguda del volum operacions que superi el 30 % per empreses i professionals que tinguin un màxim de 10 empleats.20 % de la caiguda del volum operacions que superi el 30 % per empreses i professionals que tinguin més de 10 empleats.L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €.Compromisos-Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30/06/2022-No repartir dividends durant el 2021 i 2022-No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant 2 anys des de la data de concessió de l’ajutTermini inscripció prèvia21/06/21 9 h. – 30/06/21 15 h.Procediment inscripcióOmplir i presentar el formulari normalitzat d’inscripció prèviaPortal d’inscripció https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19Enllaç CNAEs http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-solvencia/glossari/#bloc2 Podeu consultar l’ordre publicada avui al DOGC aquí. Si els vostres projectes s’ajusten a les característiques del programa descrit, ho podeu tramitar en l’enllaç facilitat.Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org
Compartir:

linkedin share button