Ajuts per a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi p
12/12/2023

Ajuts per a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi p

Aprofita els nous ajuts per a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi. Convocatòria pendent de publicar.
 PIMEC continuarà defensant els interessos del teixit econòmic en tots aquells espais que es creïn per tractar la política de l’aigua a Catalunya. Per aquest motiu, ens podeu fer arribar propostes que ens serveixin per actuar de forma proactiva. Enguany ha entrat en vigor l’Ordre EMT/265/2023, de 30 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que prestin serveis d’allotjament turístic. A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta ordre.         BENEFICIARISEstabliments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.Càmpings.Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.Apartaments turístics.Els albergs de joventut de titularitat privada, quan prestin serveis turístics d’allotjament. ACTUACIONS ELEGIBLES LÍNIA 1: REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA  L1.1 Sistemes de recuperació d’aigües:Doble xarxa d’aigües.Regeneració d’aigües grises.Regeneració d’aigües residuals.Recuperació de l’aigua de rentat de filtres de piscina.L1.2 Sistemes avançats de bugaderia i cuina:Bugaderia avançada o gestió integral del procés de rentat.Reutilització de l’aigua del rentat en bugaderia.Recuperacions en rentavaixelles.Equipament per a zones comunes de rentat automàtic de roba o vaixella. L1.3 Sistemes amb fonts alternatives d’aigua:Tractament d’aigües pluvials.Potabilització d’aigua de mar o dessalinització. LÍNIA 2: ESTALVI D’AIGUAL2.1 Sistemes d’estalvi d’aigua en habitacions, cambres de bany, cambres de neteja, zones de dutxes i vestuaris:Aparells sanitaris o dispositius per a aparells sanitaris.Aixetes o dispositius per a aixetes.Dutxes o dispositius per a dutxes.Comptadors digitals i comunicació.Substitució de banyeres per plats de dutxes.  L2.2 Sistemes d’estalvi i eficiència en piscines i aigües d’esbarjo:Rehabilitació de piscines per reduir el volum d’aigua.Cobertes per a piscines.Tractament de piscines per l’estalvi.Sistemes basats en IoT (internet de les coses) per a la gestió de piscines.Programari de gestió d’aigua.L2.3 Sistemes d’estalvi i eficiència en reg:Sistemes de reg per degoteig a les zones arbustives i arbrades.Sistemes de reg intel·ligent.   L2.4 Sistemes digitals:Detectors de fuites d’aigua.Sensorització de la xarxa.Sistemes de control i gestió de les xarxes d’aigua.Sistemes d’informació del consum d’aigua.Càlcul i optimització de la petjada hídrica.  L2.5 Reposicions i millores de les xarxes d’aigua. QUANTIASe subvenciona fins a un import màxim del 40% del cost elegible del projecte presentat.La intensitat de l’ajut es pot incrementar en un:10% (mitjanes empreses)20% (petites empreses)La intensitat d’ajuda es pot incrementar en el cas de les inversions situades en zones assistides (Annex 4)L’import de la subvenció a atorgar no pot superar 1.000.000 euros per persona beneficiària o establiment. CARÀCTER INCENTIVADORNo seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda. RÈGIM REGLATEs concedeixen els ajuts per ordre de presentació de les sol·licituds. TERMINISSol·licitud: el termini de presentació de sol·licituds l’establirà la convocatòria, pendent de publicar.Resolució: 6 mesos a comptar del primer dia en què s’iniciï el període de presentació de sol·licituds, el qual s’ha d’establir a la convocatòria. En cas que no es rebi la resolució en aquest termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.Execució: les activitats objecte d’aquestes subvencions es poden començar a fer després de presentar la sol·licitud, i el termini màxim per acabar les actuacions objecte d’ajuda és de 12 mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l’ajut. Justificació: 3 mesos a partir de la finalització del termini màxim concedit per a l’execució de les actuacions. Més informació: nvintro@pimec.org 
Compartir:

linkedin share button