Ajuts per finançar projectes d'inversió i circulant adreçats a l'impuls de l'activitat industrial
07/03/2021

Ajuts per finançar projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls de l’activitat industrial

T’informem que el DOGC publica avui les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per finançar projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls de l’activitat industrial catalana. Empreses beneficiàriesEmpreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixin quatre dels vuit criteris següents:a) Empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors/ores i que en el darrer exercici la seva facturació hagi estat de fins a 40 milions d’euros.b) Empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25% durant els dos dels darrers exercicis.c) Empreses que duguin a terme un projecte que contribueixi al reequilibri territorial en matèria industrial, entès com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de les comarques de l’àmbit metropolità del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.d) Empreses que duguin a terme un projecte de reindustrialització en municipis d’instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.e) Empreses que duguin a terme projectes orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, remanufactura i el reciclatge de materials i productes.f) Empreses que impulsin un projecte d’inversió que comporti la creació o el manteniment d’ocupació amb el compromís de no aplicar cap expedient d’extinció per causes objectives en els pròxims tres anys.g) Empreses que duguin a terme una inversió que suposi l’increment de la seva capacitat productiva respecte de la de l’any anterior i que es mantingui de manera sostinguda durant els pròxims tres anys.h) Empreses que duguin a terme una inversió en una nova planta de producció o en la diversificació de producte.Les empreses de serveis a la producció també hauran d’acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.Als efectes d’aquesta convocatòria es considerarà pime l’entitat que s’ajusti a la definició que determini la Unió Europea. En el moment de la publicació d’aquesta convocatòria la definició l’estableix la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 (DOCE L 124/36, de 20.5.2003). Basant-se en aquesta Recomanació, s’entén per PIME l’empresa que ocupi menys de 250 treballadors/ores i el volum de negoci anual de la qual no excedeixi els 50 milions d’euros o el seu balanç general anual no excedeixi els 43 milions d’euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses definicions que estableix la Recomanació, en especial les referides a empresa autònoma, associada o vinculada. Requisitsa) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors/ores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball que preveu l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (BOE núm. 289, de 3.12.2013), o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i del Decret 86/2015, de 2 de juny (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015).b) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social al llarg de tot el procediment de concessió de l’ajut, en el moment de la presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.c) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió declarant un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari/ària que preveuen l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).f) No haver estat sancionats durant l’any anterior a aquesta convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000); o, si han estat sancionats, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.g) Les empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones han d’incloure l’obligació, amb l’acord dels agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per prevenir, detectar i intervenir-hi en casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe en llurs centres de treball, i han de tenir protocols d’abordatge i prevenció de conformitat amb la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC núm. 8303, de 24.12.2020).h) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), així com d’acord amb les modificacions posteriors que introdueix la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003).i) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i amb aquesta finalitat adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).j) En cas que se sol·liciti un ajut subjecte al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre, no haver superat la quantitat màxima d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de tres exercicis fiscals.k) No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi d’acord amb la definició de l’article 2.18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny, així com d’acord amb les excepcions que preveu el Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol.l) No estar afectats per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d’acceptacions impagades (RAI), amb l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNF) o de caràcter judicial o fons propis negatius.m) Complir qualsevol obligació legal o reglamentària que els pugui afectar. Quantia El Departament d’Empresa i Coneixement (DEMC) assumirà la garantia següent:a) De fins al 80% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l’Institut Català de finances (ICF), per a inversió i circulant, en el cas de petites i mitjanes empreses, amb un límit màxim equivalent al 80% de l’import formalitzat.b) De fins al 70% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l’Institut Català de finances (ICF), per a inversió i circulant, en el cas de grans empreses, amb un límit màxim equivalent al 70% de l’import formalitzat.Aquestes operacions es formalitzaran i desemborsaran d’acord amb els pactes que figuren al Conveni entre el Departament d’Empresa i Coneixement i l’ICF d’1 de febrer de 2021, i amb càrrec al fons de provisions que s’afectarà a aquest efecte, d’acord amb el Conveni signat entre el Departament d’Empresa i Coneixement i l’ICF de 9 de juliol de 2015.- Les condicions dels préstecs són les següents:a) Finalitat: finançament de circulant i inversions vinculades al projecte elegible.b) Import dels préstecs:En el cas de pimes, amb caràcter general, l’import del préstec serà de fins al 80% de l’import de la inversió, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 2.000.000,00 d’euros per projecte. En el cas de circulant, l’import del préstec serà, amb caràcter general, de fins al 100% de l’import sol·licitat, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 500.000,00 euros.En el cas que un projecte sol·liciti finançament per inversió i per circulant, l’import màxim serà la suma dels màxims possibles per a cadascuna de les tipologies.c) Termini: amb caràcter general el termini màxim del préstec, en el cas d’inversió, serà de fins a deu anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de fins a dos anys, inclòs en aquest termini. En el cas del circulant, amb caràcter general, serà de fins a cinc anys, amb un període de carència de fins a un any inclòs en aquest termini.d) Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos a comptar des de la data de la resolució d’atorgament de l’ajut, contra la presentació de factures o documents justificants de la inversió.Per a circulant, desemborsament a la formalització.Per als projectes d’inversió, prèviament al primer desemborsament caldrà presentar factures que acreditin l’assoliment del mínim elegible del projecte. En els desemborsaments posteriors caldrà presentar els justificants de pagament corresponents al desemborsament anterior.En aquells supòsits en els quals sigui preceptiu, d’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, prèviament al desemborsament, a més de les factures o els documents justificants de la inversió i del seu pagament, si s’escau, caldrà presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la prestació del servei, llevat que, per les seves característiques especials, no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els presti.e) Amortització: sistema francès amb amortitzacions mensuals.f) Comissió d’obertura: màxima del 0,50% del nominal del préstec.g) Comissió d’amortització anticipada màxima: el 0,25% de l’import amortitzat.h) Tipus d’interès dels préstecs: serà el variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%. Els preus oferts per l’ICF en aquesta línia d’ajuts són preus de mercat i es troben emparats per les tarifes vigents.i) Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%.j) Garantia:A càrrec del beneficiari/ària: la considerada suficient a criteri de l’ICF per un màxim del percentatge no garantit pel DEMC. Les garanties que aporti el/la titular complementen les garanties del fons i es mantindran, sense disminuir el seu valor nominal inicial, durant tota la vida de l’operació.A càrrec del Departament d’Empresa i Coneixement: cobertura de fins al 80% del risc viu dels préstecs per a inversió i circulant, en el cas de petites i mitjanes empreses, amb un límit màxim equivalent al 80% de l’import del préstec formalitzat; i de fins al 70% del risc viu dels préstecs per a inversió i circulant en el cas de grans empreses, amb un límit màxim equivalent al 70% de l’import del préstec formalitzat.L’ICF es reserva el dret a revisar el rang de preus aplicables per a aquesta línia, amb la comunicació prèvia al DEMC, a conseqüència de la situació del mercat financer. Els preus vigents en cada moment seran d’aplicació a les noves operacions i es podran aplicar a les modificacions que es formalitzin a partir d’aquest moment.A petició del client i amb l’autorització prèvia del DEMC, l’ICF podrà aprovar la modificació de les condicions d’una operació formalitzada en l’àmbit d’aquesta línia, d’acord amb els seus criteris economicofinancers per tal de facilitar la bona fi de l’operació, tot i que les noves condicions poden comportar condicions més beneficioses o oneroses que les establertes. Tipologia dels projectes objecte de finançament, despeses elegibles i termini d’execució de les despeses subvencionables- Projectes d’inversió per a la modernització i la creació de nous establiments industrials, o l’ampliació dels existents, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:a) L’increment o el manteniment de la capacitat productiva.b) La creació o el manteniment de l’ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d’aquesta ocupació i la retenció de talent.c) La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.d) L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat.e) L’increment de les exportacions.- Projectes d’inversió: es consideren elegibles les despeses d’adquisició d’actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació o de personal directament vinculades a l’execució del projecte i activades al balanç de l’empresa.- Circulant: es consideren elegibles les despeses de circulant relatives a activitats de producció i fabricació.- El termini d’execució de les actuacions subvencionables és, amb caràcter general, des de l’1 de gener de 2021 fins a un màxim dels 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut. Aquest termini s’ajustarà a la normativa de la Unió Europea d’ajuts d’estat que apliqui en cadascuna de les sol·licituds d’acord amb la base 18. Sol·licituds i documentacióLes sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació.En el supòsit d’interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà l’ampliació del termini no vençut i es publicarà a la Seu electrònica tant la incidència tècnica com l’ampliació concreta del termini no vençut.La identificació de la persona sol·licitant es farà pels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a http://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronicaseu.html.Les persones interessades s’han d’autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts, per mitjans telemàtics, mitjançant el sistema de signatura electrònica que determini la mateixa Seu electrònica.- Amb la sol·licitud, que es pot trobar al web de l’ICF, s’ha d’adjuntar la documentació següent:a) Memòria tècnica del projecte a finançar i, en el cas de sol·licitar un préstec per finançar circulant, una explicació breu sobre les necessitats de finançament.- El formulari de sol·licitud ha d’incloure la declaració responsable relativa al compliment dels requisits i les condicions següents:a) Que compleix els requisits.b) Que disposen de l’escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre Mercantil o al registre corresponent.c) Que disposen de facultats de representació de l’empresa, d’acord amb l’escriptura notarial inscrita al Registre Mercantil o al registre corresponent, si escau, o d’acord amb qualsevol altre mitjà vàlid en dret per acreditar-ne la representació.d) Detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles, si n’hi ha, procedents de qualsevol Administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.e) Detall, si n’hi ha, dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals anteriors i en l’exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.f) Que el/la sol·licitant de la subvenció s’adhereix al codi ètic que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, i que s’inclou com annex 2 d’aquesta Ordre.La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i amb l’audiència prèvia a la persona interessada i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.La signatura de la sol·licitud comporta l’autorització per obtenir per interoperabilitat les dades d’altres administracions i organismes que es recullen en el formulari de sol·licitud, disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s’hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.En cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol Administració, en aplicació del que preveu l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant assegurant que no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s’inclou al formulari de sol·licitud. Si l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.En cas que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, o hagi prescrit el seu període de vigència, o hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’ha de presentar necessàriament la nova documentació.- Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base es requerirà l’entitat sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015).D’acord amb l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la notificació d’aquest requeriment a l’empresa interessada es realitzarà electrònicament, mitjançant compareixença de l’interessat/ada a la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina e-Notum (https://seu.gencat.cat/es/).S’entén per compareixença a la Seu electrònica l’accés de l’interessat/ada, o del seu representant degudament identificat, al contingut de la notificació.Aquesta notificació per mitjans electrònics s’entendrà practicada en el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut, i s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.S’entendrà formalitzada l’obligació de notificar amb la posada a disposició de la notificació a la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat.D’acord amb l’article 41.6 de la mateixa Llei, l’òrgan competent enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de correu electrònic que l’interessat/ada hagi comunicat a la seva sol·licitud, informant-lo de la posada a disposició de la notificació a la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat. La manca de pràctica d’aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.- L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud. Aquesta Ordre entrarà en vigor demà dimarts 9 de març de 2021. Pots llegir el detall de l’Ordre en aquest enllaç.  Més informació 
Compartir:

linkedin share button