Ajut extraordinari per a persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniqu
02/03/2021

Ajut extraordinari per a persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniqu

T’informem de la RESOLUCIÓ TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música. Requisits per obtenir la condició de beneficiariLes persones beneficiàries d’aquest ajut extraordinari han de complir els requisits següents:a) Tenir divuit anys o més.b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.d) Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.e) Acreditar les activitats o els serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres) als quals s’havia compromès.f) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.El compliment dels requisits per obtenir l’ajut s’ha d’acreditar en fase de tramitació mitjançant la sol·licitud, en la qual la persona sol·licitant ha de declarar responsablement que compleix els requisits. Quantia de la prestació: la quantia de l’ajut, que s’abona en un pagament únic, és de 750 euros. Sol·licitudsLes sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control dels ajuts s’han de formalitzar pel canal electrònic.El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya; aquest formulari específic de la convocatòria és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud. En cas que es presentin la sol·licitud o els tràmits mitjançant altres formularis, aquests es consideren no presentats, d’acord amb l’article 16.8 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual s’entenen presentats la sol·licitud o el tràmit és la data d’entrada del formulari específic assenyalat.Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s’ha de presentar electrònicament mitjançant l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s’admeten els sistemes d’identificació i signatura que estableix el Protocol d’identificació i signatura electrònica, d’acord amb l’Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, i la Resolució PDA/2020/2020, de 20 de juny, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, per la qual s’estableixen criteris excepcionals per a l’ús dels sistemes d’identificació i signatura electrònica. Concretament s’admeten:a) El certificat qualificat de signatura avançada idCAT, que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.b) El certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica.c) El sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i també presencialment en diverses oficines.La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.Les persones sol·licitants poden fer el seguiment de l’estat d’aquest tràmit a l’espai Àrea privada que consta a la capçalera del web de la Generalitat de Catalunya.Cada persona sol·licitant té dret a un sol expedient d’ajut extraordinari. En cas de presentar més d’una sol·licitud, només es té en compte la primera que s’hagi presentat.La presentació de les declaracions responsables faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables pot determinar l’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, i ser-ne causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol mena en què hagi pogut incórrer. Termini de presentació de les sol·licitudsLes sol·licituds es poden presentar durant cinc dies hàbils a comptar des de les 9 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i fins a les 15 hores del darrer dia hàbil.En cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per presentar les sol·licituds, i sempre que aquesta interrupció estigui publicada a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar durant els tres dies hàbils consecutius següents. Consulta la Resolució al DOGC per informar-te de l’acreditació dels requisits, documentació, tramitació, i de la resta de detalls.  Més informació 
Compartir:

linkedin share button