Ajudes al comerç per fer front als efectes de la Covid-19
15/04/2020

Ajudes al comerç per fer front als efectes de la Covid-19

PIMEComerç ha rebut, i de fet segueix rebent, consultes per part dels socis i de molts comerciants relatives a les ajudes actualment disponibles per fer front a la situació produïda per la Covid-19. A continuació, expliquem les principals ajudes a les quals els comerciants poden optar, ja sigui per a autònoms o per a pimes: mesures relatives a prestacions per a autònoms, d’ajornament de pagament d’impostos i cotitzacions, i mesures de liquiditat. Prestació extraordinària per cessament d’activitat (article 17 del RDL 8/2020)A aquesta mesura s’hi poden acollir les persones treballadores autònomes -també els autònoms societaris- que hagin hagut de suspendre l’activitat de manera directa per la declaració d’estat d’alarma. Així mateix, hi tindran dret els autònoms que, tot i no estar afectats de manera directa per la declaració d’estat d’alarma, puguin acreditar que, en el mes anterior al que se sol·liciti la prestació, la seva facturació hagi disminuït, com a mínim, un 75% respecte de la mitjana del semestre anterior.Val a dir que no serà necessari tramitar la baixa en el règim de la Seguretat Social per tal de tenir dret a aquesta prestació, per tant, aquelles activitats que puguin seguir operant també podran sol·licitar la prestació, sempre que es pugui acreditar la davallada dels seus ingressos en, com a mínim, un 75%.La quantia mínima d’aquesta prestació és 661 euros al mes, i es pot sol·licitar a través de la mutualitat a la qual estigui donada d’alta cada persona treballadora autònoma o a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), si tinguessin concertada la protecció per contingències professionals amb l’INSS. La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% de la mitjana de les bases reguladores per les quals s’hagi cotitzat durant els 12 mesos anteriors. Si no s’hagués cotitzat durant aquest temps, la prestació serà el 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu al qual pertanyi el treballador; de conformitat amb l’establert a la Llei General de la Seguretat Social.- El subsidi per cura de menors afectats per càncer o qualsevol altra malaltia greu que percebin les persones treballadores autònomes en data 14 de març de 2020, serà compatible amb la prestació extraordinària per cessament d’activitat.- El termini per la sol·licitud de la prestació serà fins a l’últim dia del mes següent en el qual finalitzi l’estat d’alarma, i la durada de la prestació s’amplia fins a l’últim dia del mes en el qual aquest finalitzi. Prestació econòmica per a les persones treballadores autònomes (Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril): Aquesta prestació econòmica és de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes, només persona física, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que estiguin d’alta en activitats de les quals  les autoritats sanitàries hagin decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. Els requisits estan establerts a l’article 4 d’aquesta resolució. Cal destacar que la percepció d’aquesta prestació no és compatible amb l’atorgada per l’Estat. Ajornament de deutes amb la Seguretat Social (article 35 RDL 11/2020)Aquesta mesura es podrà sol·licitar sempre que no es tingui un altre ajornament en vigor; es podran ajornar les cotitzacions socials i les quotes d’autònoms incloses a qualsevol règim de la Seguretat Social, les quals tinguin el seu termini reglamentari d’ingrés entre els mesos d’abril i juny del 2020, en les condicions i termes establerts en la normativa de la Seguretat Social. En aquest cas, s’aplicarà un interès del 0,5% (set vegades menys que el tipus normalment establert). No serà necessària la constitució de garanties per assegurar el compliment de l’ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social quan el total del deute ajornable sigui igual o inferior a 150.000 € o quan, sent el deute ajornable inferior a 250.000 €, s’acordi que s’ingressi almenys un terç d’aquesta última abans que hagin transcorregut deu dies des de la notificació de la concessió i la resta en els dos anys següents. Segons s’estableix a la Resolució de 6 d’abril del 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social.Les sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar abans dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat. Moratòria de les cotitzacions Socials a la Seguretat Social (article 34 RDL 11/2020)S’habilita la TGSS per atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social que ho sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant l’Ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (Orden ISM/371/2020, 24 d’abril). Aquesta moratòria afectarà, en el cas d’empreses, els períodes de meritació compresos entre els mesos d’abril i juny del 2020; i en el cas dels autònoms, els períodes de meritació compresos entre els mesos de maig i juliol del 2020.Caldrà, doncs, sol·licitar aquesta moratòria en els 10 primers dies naturals del mes en què pertoqui fer els corresponents ingressos. Podrà optar-se a aquesta moratòria sempre que les activitats no s’hagin suspès en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, incloses en els següents codis de Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009): 119 (Altres cultius no perennes).129 (Altres cultius perennes).1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).4322 (Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).4332 (Instal·lació de fusteria).4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentosos, begudes i tabac).4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).7311 (Agències de publicitat).8623 (Activitats odontològiques).9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).Aquestes sol·licituds podran fer-se, en el cas de les empreses, a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED); i en el cas dels autònoms, a través del sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS). Ajornament de deutes tributaris (article 14 del RDL 7/2020)Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi en el període comprès entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020. Podran sol·licitar aquest ajornament les persones o entitats amb un volum d’operacions no superior a 6 milions deu mil, cent vint-i-un euros i 24 cèntims en l’any 2019. I el deute màxim ajornable no pot ser superior a 30.000 €.Les empreses i professionals que sol·licitin l’ajornament de deutes tributaris quedaran exempts de l’obligació de presentar garanties, en la sol·licitud d’ajornament i fraccionament de deutes quan la quantia no sigui superior a 30.000€.El termini d’ajornament serà de 6 mesos, i no es meritaran interessos de demora durant els 3 primers. És a dir, en el supòsit que vulguem ajornar el pagament d’un deute tributari de 25.000 €, els 3 primers mesos no tindrien interessos, i en cas que paguéssim al final d’aquests 6 mesos, hauríem d’abonar 25.234,38€ (sense l’aplicació del RDL serien 25.468,75€). El procés de sol·licitud el podreu trobar en aquest enllaç. Ampliació del termini de pagament de declaracions i autoliquidacions tributàries (RDL 14/2020)El Reial Decret-Llei 14/2020, de 15 d’abril, s’estructura en un únic article a través del qual s’amplia el termini de pagament de les declaracions i autoliquidacions tributàries el termini de presentació i liquidació de les quals finalitzi entre el 15 d’abril i el 20 de maig del 2020.  Amb la publicació del RDL, el termini de presentació i ingrés s’amplia fins al 20 de maig. Per als qui hagin escollit una forma de pagament domiciliària, el termini de s’amplia fins al 15 de maig del 2020. Aquesta mesura serà efectiva en aquelles empreses i professionals amb un volum de facturació no superior a 600.000 €, i no s’aplicarà als grups d’empreses que tributin en règim especial de Consolidació Fiscal, ni en règim especial de grup d’entitats que regula la llei de l’IVA amb independència del resultat del seu volum d’operacions. Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya (consulta la pàgina web de la Generalitat)Per part de l’Agència de Tributs de Catalunya, s’ha aprovat la moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits, com ara l’impost de patrimoni, el successions i donacions, etc. Disponibilitat dels plans de pensions (Disposició Addicional 20, RDL 11/2020)Per últim, pel que fa al bloc de les mesures destinades a generar major liquiditat, tenim en primer lloc la prevista en la DA 20 del RDL 11/2020 que regula la disponibilitat dels plans de pensions. En aquest sentit, la DA estableix que durant el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de Reial Decret de declaració de l’Estat d’Alarma, els partícips dels plans de pensions poden, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits següents:Aquells que es trobin en situació legal de desocupació com a conseqüència d’un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.Els que siguin empresaris/àries titulars d’establiments l’obertura al públic dels quals s’hagi vist suspesa.Aquelles persones treballadores per compte propi que hagin cessat en la seva activitat a causa de la Covid-19.Els imports a rescatar no podran ser superiors al que s’estableix al punt 2n de la DA 20.Flexibilització dels contractes de subministraments:Així mateix, l’article 42 i següents del d’aquest RDL permeten la flexibilització dels contractes de subministraments, tant per modificar els consums contractats com per sol·licitar, sigui per part de treballadors autònoms o de PIMES, la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma. Un cop finalitzat l’estat d’alarma, hauran d’abonar-se les quantitats degudes, que es pagaran a parts iguals en les factures dels següents sis mesos.Bonificacions de quotes a la Seguretat Social (sectors de turisme, comerç i hostaleria)Concretament, els contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny, en els sectors de turisme, comerç i hostaleria, vinculats a l’activitat turística podran aplicar una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.Línies de crèdit amb avalTant els autònoms i com les PIMES tenen accés a les línies de crèdit ICO, per part de l’Estat, i a les línies d’ICF-Avalis, per part de la Generalitat, amb l’objectiu d’atorgar major liquiditat, amb l’aval de les dues administracions esmentades. Tots els detalls d’aquestes línies els trobareu a la pàgina web de PIMEC. Mesures dels ens localsTambé cal recordar que diferents Ajuntaments de Catalunya han fet propostes, i en segueixen fent, relatives als tributs propis, taxes d’ocupació de via pública, etc. per tal d’ajornar, rebaixar o condonar-ne el pagament. Es recomana, per tant, consultar quines mesures s’han aplicat al vostre municipi per conèixer quines poden tenir efectes sobre la vostra activitat.
Compartir:

linkedin share button