Actualització dels ERTO per situació de sequera a Catalunya
06/02/2024

Actualització dels ERTO per situació de sequera a Catalunya

Actualment, Catalunya es troba en escenari d’emergència a causa de la sequera, per la qual cosa s’aplicaran mesures de restricció en l’ús de l’aigua. Podeu consultar més informació en el següent enllaç.En aquest escenari, podran tramitar-se expedients de regulació temporal d’ocupació per força major per impediments o limitacions a l’activitat prèvia resolució administrativa, a l’empara de l’article 47.6 de l’Estatut dels Treballadors.Per a la tramesa de l’expedient haurà de presentar-se la sol·licitud de l’empresa, persona física per compte propi amb persones a càrrec o entitat, al següent enllaç.La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una memòria explicativa en la qual es pugui apreciar la incidència de les mesures administratives que impliquen la limitació o impediment de l’activitat, tot concretant-se, explícitament, els efectes sobre la càrrega de feina de la plantilla així com els mitjans de prova que ho acreditin.La resolució, que no requereix informe previ d’Inspecció de Treball, haurà de ser emesa en el termini de 5 dies hàbils des del dia de presentació de la sol·licitud i podrà entendre’s autoritzat l’ERTO en el cas que transcorri el termini indicat sense que hagi recaigut resolució expressa (silenci administratiu positiu).Per a aquelles situacions en què la sequera pugui afectar l’activitat econòmica explotada, però aquesta afectació no sigui arran d’una resolució administrativa, es podrà trametre expedient de regulació temporal d’ocupació per força major de caràcter ordinari (article 47.5 Estatut dels Treballadors).En els supòsits en què no s’autoritzi l’ERTO per l’Autoritat Laboral es podrà valorar l’aplicació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes objectives. Més informació: mbueno@pimec.org
Compartir:

linkedin share button