Activat el cinquè tram de la Línia d'Avals de l'ICO per reforçar el finançament empresarial
04/07/2020

Activat el cinquè tram de la Línia d’Avals de l’ICO per reforçar el finançament empresarial

El cinquè Tram d’avals per a la concessió de finançament dels efectes de la caiguda de l’activitat arran del covid-19 inclou dos trams específics i separat
TRAM V:_Apartat general_Apartat Turisme 2.500 M €_Adquisició vehicles ús professional 500 M €El cinquè Tram d’avals per a la concessió de finançament dels efectes de la caiguda de l’activitat arran del COVID 19, inclou dos trams específics i separats, un per a activitats del sector turístic i l’altre per a l’adquisició de vehicles.Com que les característiques generals no varien respecte als anteriors trams, en farem un repàs esquemàtic i definirem uns apartats separats per als trams específics.CONDICIONS GENERALS PRÉSTEC – AVAL:A qui va adreçat_Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la COVID 19. Imports_Fins a un màxim d’1,5 M € s’aplicaran mínims._Per sobre d’aquesta xifra s’aplicarà el màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea._L’aplicació del marc temporal d’ajudes en aquests casos, estableix uns límits sobre el principal de l’operació:Doble massa salarial 2019.25 % facturació 2019.Necessitats liquiditat justificades per 18 mesos en casos de pimes.Excepcions superiors condicionades i justificades.Elegibilitat del préstec_Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 març 2020._Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre 2020. Es planteja que el termini es podrà ampliar per acord del Consell Ministres i sempre en línia amb la normativa d’ajuts d’estat de la UE_Els acreditats no poden figurar en situació de morositat en la CIRBE a 31 desembre 2019._Els acreditats no poden estar en procediment concursal amb posterioritat a 17 març 2020. Prohibició condicions complementàries_L’entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d’acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió de riscs._Les entitats financeres no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte. Cobertura aval_Pimes i autònoms: fins al 80% dels préstecs. Període_Fins a 5 anys amb possibilitat d’1 de carència. Interès_L’entitat té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l’inici de la crisi de la COVID 19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura._Addicionalment, les entitats hauran de traslladar als seus clients el benefici derivat de l’aval públic en forma, entre altres opcions, d’interessos més baixos o d’un termini més ampli, o de més finançament o període de carència del principal, etc. Aplicació préstec_Nous préstecs i renovacions concedides per les entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, de pagaments de salaris, factures a proveïdors, lloguers locals, subministraments, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries._El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.  1) On podem adreçar-nos per tramitar aquests préstecs? Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna altra que li pugui convenir. 2) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?Veure afectada la nostra activitat per la situació d’emergència de la COVID 19.3) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació?Sí.4) Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?Sí. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi al menys afectada possible.5) Import a sol·licitarL’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de l’impacte en la seva tresoreria per la situació actual d’alarma de la COVID 19.6) Puc aplicar el suport financer al pagament de quotes de préstec corrents?Sí, ja que el pagament de quotes correspon a necessitats corrents de finançament i no a la cancel·lació o reestructuració de línies existents. Recomanem tenir en compte especialment les següents indicacions:Evitar les garanties personals ja que l’entitat ja disposa del 80% d’aval.No acceptar productes contrapartida (ex. pòlisses assegurança o semblants).Respecte a tipus d’interès, hem de tenir millors condicions que les que l’entitat ens apliqui en aquests moments, seguint l’establert en el reglament ICO subscrit per part de les entitats i que determina que:L’entitat té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l’inici de la crisi de la COVID 19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.Addicionalment, les entitats hauran de traslladar als seus clients el benefici derivat de l’aval públic en forma, entre altres opcions, d’interessos més baixos o d’un termini més ampli, o de més finançament o període de carència del principal, etc.Respecte a si ens proposen de fer una pòlissa amb venciment a un màxim de 5 anys per renovar-ne una d’existent:Tenir en compte que aquesta operació no ens aporta finançament addicional que permeti afrontar les necessitats de liquiditat derivades de la COVID 19.Tenir en compte que no hi ha renovació tàcita ja que l’entitat al final del període perd l’aval de l’ICO. Per tant, en aquest cas l’empresa ha de planificar generar tresoreria per poder deixar al final del període el saldo disposat a zero, fet que, de facto, representa una disminució a futur de les fonts de finançament.Demanar un termini de 5 anys ja que la normativa ho permet. TRAM SECTOR TURÍSTIC I ACTIVITATS CONNEXES: S’estableix una línia d’avals de 2.500 milions per a renovacions i nous préstecsA qui va adreçat_Empreses i autònoms que tinguin la condició de pime del sector turístic i activitats connexes segons llista CNAE. Condicions generals_Segons normativa general resta de trams. Finalitat del préstecADDICIONALMENT A LA COBERTURA DE LES NECESSITATS DE LIQUIDITAT, ES PODRÀ DEDICAR EL FINANÇAMENT A DESPESES O INVERSIONS NECESSÀRIES PER A LA MILLORA, AMPLIACIÓ O ADAPTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, EQUIPS I SERVEIS PRESTATS PER LES PIMES I AUTÒNOMS  PASSOS A SEGUIR:_Justificació habitual finançament ICO COVID 19_PREPARACIÓ PLA INVERSIONS I ESTRATÈGIA RELACIONADAIdentificació DAFO necessitats milloraPla inversionsPlanificació economicofinancera derivada pla inversions TRAM ADQUISICIÓ O ARRENDAMENT FINANCER/OPERATIU DE NOUS VEHICLES DE MOTOR DE TRANSPORT PER CARRETERA PER A ÚS PROFESSIONAL: S’estableix una línia d’avals de 500 milions a la finalitat esmentadaA qui va adreçat_Empreses i autònoms. Condicions generals_Segons normativa general resta de trams. Finalitat del préstecADQUISICIÓ O ARRENDAMENT FINANCER/OPERATIU DE NOUS VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA PER AL SEU ÚS PROFESSIONAL.ELS NOUS VEHICLES S’HAURAN D’ADQUIRIR AMB DATA POSTERIOR AL 16 DE JUNY DE 2020.  Pots consultar el Reial Decret 8/2020 de 17 de març – i la resolució de 25 març. Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.
Compartir:

linkedin share button