Acord entre el Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri d’Igualtat i els sindicats, CCOO
30/07/2020

Acord entre el Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri d’Igualtat i els sindicats, CCOO

El 26 de febrer de 2020 es va iniciar la consulta pública per a la tramitació del projecte de Reial Decret, mitjançant el qual s’hauran de regular els Plans d’Igualtat i el seu registre; i el projecte de Reial Decret pel qual s’haurà de regular la igualtat retributiva entre dones i homes.L’acord signat el 30 de juliol entre el Govern central i els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, no té eficàcia normativa. Es tracta d’un compromís de les parts signants amb els projectes de textos reglamentaris, la tramitació dels quals s’està portant a terme en aquests moments.L’acord recull la importància de donar continuïtat a dos temes fonamentals per a l’avanç en la igualtat efectiva entre dones i homes en el treball. D’una banda, els plans d’igualtat que s’han de consolidar com a instruments susceptibles de construir una nova realitat entre dones i homes a les empreses; de l’altra, la igualtat retributiva que ha de fer front a la principal desigualtat existent dins del mercat de treball.Es tracta, d’altra banda, d’un acord entre el Ministeri i els sindicats majoritaris, sense la part patronal, fet que es podria considerar com una irregularitat en el diàleg social.De l’acord assolit podem destacar el següent:Respecte als plans d’igualtat acorden:Les empreses que estiguin obligades a tenir plans d’igualtat hauran d’incorporar els mateixos  mecanismes eficients per al seu correcte seguiment i avaluació.Es reforça el caràcter negociat que hauran de tenir els plans d’igualtat, s’estableixen regles de legitimació i es clarifica el procediment de negociació, especialment a les empreses que no tenen representants legals.S’incorpora una novetat molt rellevant: a les empreses on no hi hagi representació sindical s’haurà de negociar el pla amb els sindicats més representatius del sector.Es defineix com es realitza el còmput real de plantilla de cada organització per tal de saber si aquestes tenen o no l’obligació de disposar d’un Pla d’igualtat.Reglament d’Igualtat Retributiva:Estableix que totes les empreses tindran l’obligació de dur un registre salarial per garantir que no es produeixen discriminacions en la retribució de dones i homes per igual valor de treball.Les empreses de més de 50 persones no només tindran aquesta obligació sinó que també hauran de passar una auditoria salarial que avaluï i valori cada lloc de treball.Per ordre ministerial, el Ministeri de Treball i Igualtat elaborarà les eines model que puguin ser utilitzades per part de les empreses de manera gratuïta per poder confeccionar el registre retributiu i les valoracions de lloc de treball amb la finalitat de disposar d’una informació desglossada per classificació professional i per treballs d’igual valor.Les comissions negociadores dels convenis col·lectius hauran de garantir que es respecten els criteris per a una correcta valoració dels llocs de treball. PIMEC, a través del Departament Jurídic, t’ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de mesures d’igualtat.Plans d’igualtatServeis d’igualtat
Compartir:

linkedin share button