Subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials
26/03/2021

Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials

Ens plau informar-vos que, d’acord amb l’Ordre TSF/59/2021, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2021. El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l’acompanyen, és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria. El termini de presentació s’inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del vintè dia hàbil, el 26 d’abril. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i, una vegada emplenat, s’ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida. La relació de les línies que se subvencionaran, d’acord amb els annexos 2, 3 i 4 de l’Ordre de bases esmentada, són les següents: A Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista. B Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc social.C Programes de suport a joves tutelats i extutelats. D Programes d’acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d’origen. Programes de foment de l’interculturalisme. E Programes de suport a l’associacionisme juvenil. F Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano. G Programes de suport de serveis socials.K Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per lluitar contra l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.L Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat. M Programes per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball i de lluita contra la violència masclista en l’àmbit laboral. N Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Q Programes de suport a l’educació en el lleure.R Programes d’atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials. S Programes innovadors de caràcter preventiu adreçats a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa. T Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives. V Programes de suport als projectes per a la igualtat de gènere i per a la lluita contra la violència masclista en els àmbits juvenils i d’educació en el lleure. H Programes de suport a les famílies. I Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc. J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d’exclusió social. El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria ordinària. Un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=896510 Més informació: Itziar Ruedas iruedas@pimec.org
Compartir:

linkedin share button