Subvencions centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2022-2023
02/11/2022

Subvencions centres educatius privats concertats d’educació especial per al curs 2022-2023

Publicada la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial per al curs 2022-2023. Sol·licituds i termini de presentació Poden acollir-se a aquesta convocatòria els centres educatius privats concertats d’educació especial que prestin els serveis escolars de menjador, esbarjo i/o transport. D’acord amb la base reguladora 4, les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds junt amb la documentació corresponent en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, i emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i també es podrà accedir al formulari des del web del Departament d’Educació. Procediment de concurrència no competitiva. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=941393 Més informació: smiro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button