Recomanacions de PIMEC per a empreses que tornen a l’activitat laboral
10/04/2020

Recomanacions de PIMEC per a empreses que tornen a l’activitat laboral

El passat dia 9 d’abril va ser el darrer dia del permís retribuït recuperable i, per tant, s’espera el pròxim dimarts, 14 d’abril, una tornada a l’activitat per part de molts sectors no afectats pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.La tornada a l’activitat laboral fa necessari recordar les mesures de protecció que cal adoptar per tal de garantir la seguretat necessària als llocs de treball. Destaquem i recordem a les empreses: REVISIÓ I RECORDATORI DELS PLANS DE PREVENCIÓContactar amb els seus serveis de prevenció de riscos laborals per revisar els seus plans de seguretat i salut laboral i adaptar-los als riscos biològics actuals, especialment si no s’hagués fet abans de l’aturada de l’activitat.Recordar a les persones treballadores les mesures de seguretat que s’apliquen a les empreses, així com la necessitat del seu ús corresponsable.Aturar aquelles activitats en què no es pugui garantir la seguretat establerta al protocol de prevenció de riscos laborals. L’incompliment amb les mesures de prevenció de riscos té associades importants sancions que fins i tot poden ser de tipus penal. TRASLLATS DOMICILI-CENTRE DE TREBALLContemplar la variació d’horaris d’entrada i sortida per evitar massificacions de persones que es desplacen en transport públic.Es recomana que les persones que es traslladin en transport públic evitin al màxim el contacte amb superfícies i procedeixin a la neteja exhaustiva de mans abans i després, mantinguin la distància social i, si s’escau facin ús de mascaretes i guants homologats. ORGANITZACIÓ DEL TREBALLOptar, sempre que es pugui, per sistemes de teletreball.En la mesura del possible, compactar jornades per evitar desplaçaments innecessaris. Es recomana evitar el contacte entre persones de torns diferents.​Es recomana que les persones treballadores estiguin a un mínim d’1,5 metres de distància.  ALTRES MESURES DE SEGURETAT COMPLEMENTÀRIESEfectuar un protocol específic d’actuació a l’empresa en cas d’aparició de símptomes durant la jornada laboral per part d’una persona treballadora. Així mateix es recomana establir un protocol d’actuació davant d’un cas confirmat a l’empresa.Romandre al domicili habitual en cas de febre (més de 37,3°) i altres símptomes associats a la Covid-19 i contactar amb el 061.Recordatori continu, de les mesures d’higiene personal al lloc de treball i davant de qualsevol escenari d’exposició. La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. GRAUS D’EXPOSICIÓ AL RISC I REQUERIMENTSD’acord amb el “Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2)””, elaborat pel Ministeri de Sanitat:Escenaris de risc d’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 en l’entorn laboral Exposició de risc Exposició de baix risc Baixa probabilitat d’exposicióPersonal sanitari assistencial i no assistencial que atén a una persona simptomàtica. Tècnics de transport sanitari, si hi ha contacte directe amb la persona simptomàtica traslladada. Situacions en les quals no es pot evitar el contacte estret a la feina amb una persona simptomàtica (per exemple, reunions de feina). Personal sanitari l’activitatlaboral del qual no inclou contacteestret amb una personasimptomàtica, per exemple zeladors, portalliteres,treballadors de neteja. Personal de laboratoriresponsable de les proves de diagnòstic.Personal no sanitari que tinguicontacte amb material sanitari,fómites o deixallespossiblement contaminades.Ajuda a domicili de contactesasimptomàtics.Treballadors sense atenciódirecta al públic, o a més de2 metres de distància, o ambmesures de protecciócol·lectiva que eviten elcontacte, per exemple:― Personal administratiu.― Tècnics de transportsanitari amb barreracol·lectiva, sense contactedirecte amb el pacient.― Conductors de transportspúblics ambbarrera col·lectiva.― Personal de seguretat.Requeriments  En funció de l’avaluacióespecífica del risc d’exposicióde cada cas:components d’EPI de proteccióbiològica i, en certescircumstàncies, de proteccióenfront d’aerosols i enfront d’esquitxades..En funció de l’avaluacióespecífica del risc de cadacas: components d’EPI de proteccióbiològica.No necessari ús d’EPI.En certes situacions (falta de cooperaciód’una personasimptomàtica):― protecció respiratòria,― guants de protecció. Conceptes a tenir en compte:Exposició al risc: situacions laborals en les quals es pugui  produir un contacte estret amb un cas confirmat d’infecció pel Covid-19.Exposició de baix risc: situacions laborals en les quals la relació que es pugui tenir amb un cas probable o confirmat, no inclou contacte estret.Baixa probabilitat d’exposició: Treballadors que no tenen atenció directa al públic o, si la tenen, es produeix a més de dos metres de distància, o disposen de  mesures de protecció col·lectiva.Aquest document s’elabora d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries competents. El contingut del mateix, elaborat en data 11 d’abril de 2020, podria variar en funció de l’evolució de la pandèmia i segons dictaminin aquestes mateixes autoritats.FONTS:   Fonts pròpies experts sanitaris PIMECConsell de Relacions Laborals de Catalunya. Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2.Guía de Buenas Prácticas en los centros de trabajo del Ministeri de Sanitat. Finalment, us informem que, ara per ara, PIMEC no fa cap recomanació sobre la conveniència de realitzar determinats tests que podran donar una major seguretat davant del risc de contagis, a causa de la falta de recomanacions clares sobre quins són els més adequats, la dificultat per acceidir als mateixos, així com els procediments sanitaris i controls necessaris. Informarem immediatament en el moment en què tinguem aquesta informació.
Compartir:

linkedin share button