Publicació de la convocatòria dels programes PROJECTA’T
24/11/2022

Publicació de la convocatòria dels programes PROJECTA’T

Avui ha estat publicada la convocatòria del programa Projecta’t, impulsat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Es tracta d’una nova iniciativa que té com a objectiu donar resposta a la necessitat d’orientar professionalment a les persones treballadores ocupades per la seva projecció professional i pel manteniment i millora de la seva adequació al mercat de treball i als diferents sectors productius, tenint en compte les seves capacitats, interessos, preferències, aspiracions i motivacions i, en definitiva, el seu moment vital per desenvolupar el seu talent.  Així, la RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, publicada avui al DOGC, obre la convocatòria de 2022 dels programes PROJECTA’T per a l’orientació professional per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.Les actuacions integrants d’aquests programes són les actuacions d’orientació que es realitzen a través d’unitats d’orientació d’acord amb la base 5 de l’Ordre EMT/248/2022, de 18 de novembre i les actuacions de prospecció que es realitzen d’acord amb la base 6 de l’annex 1 de la mateixa ordre.L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 10.000.000,00 d’euros, amb el que es preveu el finançament de 100 unitats d’orientació. La quantia de la subvenció serà el sumatori dels imports de les unitats d’orientació atorgades, amb un màxim de 10 unitats per programa, i un import de 100.000 € per unitat pel desenvolupament de les actuacions d’orientació i prospecció. La valoració de les sol·licituds es realitzarà per concurrència competitiva d’acord amb els criteris de valoració establerts a la base 15 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/248/2022.Poden ser entitats beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya o els agents socials i econòmics de Catalunya que presentin programes d’orientació professional per a persones ocupades i que identifiquin un o diversos sectors o subsectors en els quals acrediten vinculació i expertesa.Així mateix, també poden ser beneficiàries aquelles entitats privades que acreditin algun dels elements següents:·         Una relació d’empreses clients d’un sector determinat a les que prestin serveis específics com els següents: borsa de treball, plans d’empresa, plans de carrera o relatius a les trajectòries professionals.·         La participació en estudis analítics o prospectius relatius a un sector o subsector determinat o haver participat com a organitzador en activitats pròpies del sector com actes, jornades o fires.En qualsevol cas, no es considerarà vinculació i expertesa el fet de ser exclusivament una entitat que ha gestionat programes de formació, s’ha de demostrar una vinculació sectorial més enllà del fet d’haver impartit formació del sector per l’entitat en algun moment.El col·lectiu destinatari de les actuacions d’orientació previstes en aquesta Ordre, són les persones treballadores ocupades a Catalunya que requereixen orientació per a la seva trajectòria o projecció professional. Això inclou potencialment a totes les persones que treballen en un sector productiu concret i volen fer projecció professional a partir de la millora de les seves competències o a les que volen canviar de sector.El termini de presentació de sol·licituds dels programes s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza en el termini de 10 dies naturals des de l’endemà de la seva publicació.El termini d’execució dels programes subvencionables en aquesta Resolució és d’un any, a comptar a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució d’atorgament a l’entitat beneficiària.Per més informació, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya realitzarà una reunió informativa el dimecres dia 30 de novembre a les 11:30 hores. Podeu trobar l’enllaç a la reunió, així com tota la normativa, instruccions i manuals a la pàgina web del Consorci, www.conforcat.cat. Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. Més informació: hperez@pimec.org 
Compartir:

linkedin share button