Pròrroga dels expedients de regulació temporal per raó del SARS-CoV-2
28/09/2021

Pròrroga dels expedients de regulació temporal per raó del SARS-CoV-2

Reial Decret-llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treb
El 29 de setembre de 2021 s’ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei 18/2021, de data 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball,  a continuació fem un recull de forma sumària de les novetats més destacables:Pròrroga automàtica i autorització de pròrroga.Cautelarment, es prorroguen els ERTO fins a 31 d’octubre de 2021 amb accés als percentatges d’exoneració que corresponguin al tipus d’expedient i al mes de setembre de 2021.La pròrroga dels ERTO de força major, limitació d’activitat, impediment d’activitat o els de causes objectives (ETOP), haurà de ser autoritzada prèvia sol·licitud a la qual s’hi haurà d’acompanyar una relació de les persones, degudament identificades, i de les hores o dies en els quals s’hagi aplicat mesures d’afectació (reducció/suspensió) dels mesos de juliol, agost i setembre de 2021.Particularment, en el cas dels expedients ETOP, s’haurà d’aportar informe de la comissió negociadora de l’expedient.La sol·licitud de pròrroga s’haurà de trametre entre l’1 i el 15 d’octubre de 2021.L’autoritat laboral, en 10 dies hàbils, dictarà resolució per la qual s’estimarà la pròrroga de l’expedient fins a 28 de febrer de 2022. Expedients per a limitació i/o impediment d’activitat.Es podran tramitar ERTO, i transitar de la situació d’impediment a la de limitació i al revés, en els casos en què les autoritats competents emetin normativa de contenció del brot epidemiològic del SARS-CoV-2.En tot moment, i amb relació a la causa justificativa de limitació o impediment, s’haurà d’adaptar l’expedient a la limitació o impediment de cada moment sense que, en cap cas, faci falta trametre un nou expedient.Mitjançant declaració responsable a remetre a la TGSS, s’haurà d’indicar el canvi de la situació i l’aplicació d’un règim o l’altre d’exoneracions. Expedients de força major i la seva transició.Les empreses i entitats que a 31 d’octubre de 2021 estiguin aplicant un ERTO de força major per causa de la covid-19 podran tramitar un ERTO per causes ETOP vinculades a la covid-19 amb efectes retroactius a la data de finalització de l’expedient de força major. Accions formatives i l’accés a exempcions a la cotització a la seguretat social.Per a l’obtenció de les exempcions a la cotització de la Seguretat Social s’haurà de desenvolupar accions formatives per a cada persona afectada per ERTO en el període comprès entre 1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022.Les persones treballadores hauran de rebre formació que representi una millora de les competències professionals i ocupabilitat abans del 30 de juny de 2022 i, un cop transcorregut el termini, TGSS informarà el SEPE de la relació de persones treballadores per les quals s’ha aplicat exoneracions.Cada persona, en atenció al volum de plantilla, haurà de rebre:30 hores de formació en empreses que tinguin d’entre 10 i 49 persones treballadores40 hores de formació en empreses de 50 o més persones treballadores.La formació serà verificada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i la TGSS, organismes que enfront d’un incompliment el reportaran a Inspecció de Treball als efectes oportuns.No s’entendrà com a incompliment el fet que les persones treballadores no realitzin la formació que, reunint els requisits de la Llei 30/2015, l’empresa els hagi posat a disposició.Les empreses que realitzin efectivament la formació tindran dret a un increment del crèdit pel finançament d’accions de formació en els següents trams:Les empreses que tinguin d’1 a 9 persones treballadores, 425 euros per persona.Les empreses que tinguin de 10 a 49 persones treballadores, 400 euros per persona.Les empreses que tinguin 50 o més persones treballadores, 320 euros per persona. Beneficis en matèria de cotització dels ERTO.Les empreses amb ERTO vigent podran aplicar-se exoneracions a la quota empresarial de seguretat social, pels mesos de novembre de 2021 a febrer de 2022, en funció de la seva grandària i de la realització de formació.Empreses que a 29 de febrer de 2020 tinguessin 10 o més persones treballadores (o assimilades a l’alta):40% d’exoneració en el cas de no realitzar accions formatives.80% d’exoneració en el cas de realitzar accions formatives.Empreses que a 29 de febrer de 2020 tinguessin menys de 10 persones treballadores (o assimilades a l’alta):50% d’exoneració en el cas de no realitzar accions formatives.80% d’exoneració en el cas de realitzar accions formatives.D’aquestes exoneracions també se’n podran beneficiar aquelles empreses i entitats que, en virtut de la disposició addicional primera del RD-l 11/2021, pertanyen a un sector d’activitat amb una alta taxa d’afectació per ERTO i una baixa taxa de recuperació (força major, ERTO en trànsit de força major a ETOP, ETOP, integrants cadena de valor, dependents d’altres empreses) sempre amb observança del CNAE-09 en el que es classifiqui l’activitat de l’empresa a efectes de determinació dels tipus de cotització per a accidents de treball i malalties professionals.Les empreses i entitats que tinguin autoritzats ERTO per impediment de l’activitat es podran beneficiar de l’exoneració del 100% de la quota empresarial a seguretat social que correspongui durant el període de tancament.Les empreses i entitats que vulguin accedir a exoneracions hauran de comunicar a la TGSS les persones de les quals es pretén l’exoneració i aquí se’n dirigeix l’acció formativa i el període de suspensió de contracte o reducció de jornada. En la mateixa comunicació, s’haurà de sol·licitar el càlcul de liquidació de quotes.Les exoneracions s’aplicaran a les liquidacions a efectuar i en cap cas es podran aplicar sobre períodes ja liquidats. Manteniment de l’ocupació.L’accés a exoneracions generarà un nou compromís, de 6 mesos, de manteniment de l’ocupació que s’acumularà als compromisos anteriors que no s’hagin esgotat temporalment. Prohibició de contractar, subcontractar i realització d’hores extraordinàries.Les empreses i entitats amb expedients vigents no podran realitzar contractacions, subcontractacions i hores extraordinàries, sense perjudici del tràmit de consulta i habilitació per part de la comissió negociadora de l’expedient (si n’hi hagués). Tràmits i declaracions enfront d’administracions, organismes i entitats públiques.Les empreses i entitats a les quals sigui autoritzada la pròrroga hauran de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions en el termini de 15 dies hàbils següents a l’1 de novembre de 2021 o, des de la data de notificació de la resolució estimatòria expressa o, des de la data de notificació del certificat acreditatiu del silenci administratiu.A mes vençut s’haurà de comunicar els períodes d’activitat mitjançant l’aplicació certifi@2.En el cas de desafectacions, aquestes hauran de ser comunicades prèviament a l’entitat Gestora respecte a la baixa en la prestació. Comptador a zero de les prestacions per desocupació.No es computaran com a consumides les prestacions per desocupació obtingudes durant els expedients de regulació temporal d’ocupació a efectes de les persones que, abans de l’1 de gener de 2023, accedeixin a una nova prestació per desocupació a conseqüència de finalitzacions de contracte, acomiadaments, interrupció de l’activitat, etc. Habilitació expressa a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.S’habilita, i s’estableixen els canals d’informació oportuns per a facilitar informació, a Inspecció de Treball a efectes de controlar el compliment dels requisits i obligacions establertes amb relació a exempcions a les cotitzacions de la Seguretat Social que s’han previst a la normativa d’”ERTO COVID” (RD-l 8/2020, RD-l 18/2020, RD-l 24/2020, RD-l 30/2020, RD-l 352020, RD-l 2/2021, RD-l 11/2021 i RD-l 18/2021). Tal com vam informar ahir, PIMEC demana revisar les penalitzacions desproporcionades dels ERTO i facilitar l’aplicació de les noves mesures per a les pimes. Podeu llegir les consideracions de PIMEC aquí.
Compartir:

linkedin share button