Mesures de protecció per desocupació per a treballadors fixos discontinus o amb treballs fixos periò
19/03/2020

Mesures de protecció per desocupació per a treballadors fixos discontinus o amb treballs fixos periò

El Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, inclou en el seu article 25 les accions previstes pel Govern en matèria de protecció per desocupació que són aplicables quan l’empresa decideixi la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball per causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de la producció, o de força major, que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat a conseqüència del Covid-19.En particular, per als treballadors fixos discontinus i treballadors a temps parcial amb jornades concentrades i que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, als quals se’ls hagin aplicat mesures de suspensió del contracte de treball motivades en aquesta situació excepcional, s’estableix que les prestacions per desocupació que percebin durant el període de suspensió decidit en aplicació d’aquestes mesures es podran tornar a percebre, amb el límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació de desocupació en arribar el període d’interrupció de l’activitat periòdica en condicions normals.Per determinar la durada del període que hagués estat d’activitat laboral en el cas que no haguessin concorregut les circumstàncies excepcionals que motiven la suspensió dels contractes de treball, cal tenir en consideració el període efectivament treballat pel treballador durant l’any natural anterior sobre la base del mateix contracte de treball. Si la suspensió del contracte es produeix durant el primer any de vigència, o durant la primera temporada de treball, es tindrà en compte l’últim període d’activitat d’altres treballadors comparables en l’empresa.Aquesta mesura de reposició de les prestacions s’aplicarà a la part consumida durant la situació de suspensió i es reconeixerà d’ofici per l’entitat gestora quan l’interessat en sol·liciti la represa. 
Compartir:

linkedin share button