Mesures extraordinàries en l'àmbit de la cultura
16/02/2021

Mesures extraordinàries en l’àmbit de la cultura

El DOGC publica un ajut extraordinari, de pagament únic, per un import fix de 750 euros destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, arts visuals i música.Les persones beneficiàries de l’ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, arts visuals i música que han vist les seves activitats suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya, han d’acreditar el compliment dels requisits següents:a) Tenir divuit anys o més.b) Estar empadronat/ada i residir legalment en un municipi de Catalunya.c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA) o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social o en el Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia de l’any 2020.d) Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.e) Acreditar les activitats o serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o d’altres), o als quals s’havia compromès.Aquest ajut s’atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.L’ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat i percebut durant l’any 2020, però és incompatible amb els ajuts que preveu l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, i amb els ajuts que preveu l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. L’atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària. Aquesta prestació extraordinària, atès l’objecte i la seva finalitat, no pot ser objecte de cessió, embargament o retenció.L’òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d’aprovar una resolució de convocatòria que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de la prestació.El criteri d’atorgament dels ajuts és la presentació de la sol·licitud dins del termini previst, sempre que es compleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d’acord amb la disponibilitat de crèdit. En cas que la dotació pressupostària no sigui suficient per a totes les sol·licituds presentades, i no sigui possible ampliar aquesta dotació, l’ajut s’ha d’atorgar de manera prioritària i preferent a les persones beneficiàries amb menys ingressos, fins a l’exhauriment total de la dotació.Més informació
Compartir:

linkedin share button