FAQS gestoria laboral
30/03/2022

FAQS gestoria laboral

Facilitem un recull de les qüestions que amb més regularitat ens feu arribar.
Sabies que a partir de gener de 2022 hi ha una reducció del 75% de la quota empresarial per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal per a les persones treballadores  que hagin complert 62 anys ?L’article 1.2 de la Llei 21/2021 del 28 desembre, modifica l’article 144  de la Llei General de la Seguretat Social en el seu apartat 4, introduint el dret a una reducció del 75% de la quota empresarial per contingències comunes durant la situació d’Incapacitat Temporal de treballadors/es que hagin complert 62 anys. Aquesta modificació  té efectes a partir de 01/01/2022, que, des del passat 18 de febrer es troba ja implantat en el càlcul automàtic de la peculiaritat establerta per situacions d’Incapacitat Temporal de treballadors/es a partir dels 62 anys.En els supòsits en el que la liquidació s’hagués confirmat sense l’aplicació d’aquest dret de reducció del 75%, es podrà sol·licitar, pels mitjans habituals, la devolució dels ingressos pertinents. M’han arribat rectificacions de liquidacions ja presentades de març-abril de 2018, a què es deu?La Tresoreria General de la Seguretat Social conforme l’article 36 de la LGSS on especifica que “les liquidacions calculades mitjançant els sistemes a què es refereix l’article 22.1 podran ser objecte de comprovació  per la TGSS, requerint a tal efecte els documents o dades que siguin necessaris”, va anunciar que implementaria un procediment mitjançant el sistema RED, per requerir a les empreses les dades o documents necessaris per a la comprovació de determinades liquidacions de quotes practicades  mitjançant el Sistema de Liquidació Directa.En aquest casos, si t’ha arribat un missatge a través del SILTRA, pots trobar-te en dues situacions:Que t’actualitzin la liquidacióEn aquests casos hauries de comprovar l’import de la liquidació actualitzada, comparar amb la liquidació original i determinar si existeixen canvis. En cas que hagin diferències hauràs d’ingressar l’import corresponent o sol·licitar una devolució dels ingressos indeguts.Que hagis de presentar de nou les bases de determinats treballadors/es.Això vol dir que la liquidació no pot ser actualitzada ja que existeix una discrepància o manca d’informació. En conseqüència, s’hauran de comunicar les dades corresponents de les persones treballadores no calculades.  Un cop s’hagin conciliat, hauràs de confirmar la liquidació. Es mantindran les bonificacions a la contractació vigents a la data d’entrada del rd-llei 32/2021, de 28 de desembre?Les bonificacions a la contractació vigents a partir de l’entrada en vigor del RD-Llei 32/2021, de 28 de desembre, es mantindran en vigor segons els termes previstos en la normativa.En l’àmbit de l’article 11 de l’ET, es mantindran per al contracte formatiu en la modalitat de formació en alternança  els beneficis a la cotització a la Seguretat Social que, a l’entrada en vigor de la disposició, estiguin establertes per als contractes de formació i aprenentatge. A més, també s’inclouen els beneficis establerts en l’article 3 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol (contractes formalitzats amb persones en situació d’atur inscrites a l’Oficina de Treball i transformació a indefinit del contracte de formació i aprenentatge).Als nous contractes formatius per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis (article 11.3 ET) li seran d’aplicació els beneficis a la cotització que s’establien per als contractes en pràctiques. De la mateixa manera que pels contractes de formació i aprenentatge, els contractes per a l’obtenció de la pràctica professional inclouen de manera genèrica les bonificacions establertes en la normativa. A més inclou els beneficis de l’article 7 de la llei 3/2012 (Bonificacions de quotes per transformació de contractes de pràctica en indefinits).En ambdós casos també seran d’aplicació els beneficis de la disposició addicional vigèsima de l’ET, fixats per a persones amb discapacitat.En els contractes de durada determinada regulats en l’article 15 de l’ET, en la redacció donada pel RD-Llei 32/2021, tant en la modalitat de circumstàncies de la producció, com en la de substitució, es mantindrà l’aplicació dels beneficis a la cotització a la Seguretat Social establerts per als contractes de treball temporal o de durada determinada per a determinats col·lectius (llei 43 /2006, de 29 de setembre), i les bonificacions dels contractes d’interinitat del RD-Llei 11/1998, de 4 de setembre, que regula les bonificacions de quota a la Seguretat Social dels contractes d’interinitat que se celebren amb persones en situació d’atura per a substituir a persones treballadores durant els períodes de descans per permís de naixement, adopció i acolliment. També resultaran d’aplicació les bonificacions dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció recollits en l’article 15.2 de l’ET i els beneficis previstos en el contracte d’interinitat, a la modalitat de contracte per substitució regulada en l’article 15.3 de l’ET. Estic tramitant un ERTO ordinari (article 47 de l’ET), qui ha de sol·licitar la prestació d’atur ? Quins tràmits he de realitzar amb el SEPE? I amb la TGSS?En els ERTO no derivats de la covid, les sol·licituds de prestacions han de ser presentades individualment per les persones treballadores. No obstant això, a l’efecte d’agilitar els tràmits, sobretot en empreses amb un nombre elevat de treballadors/es afectats/des, es pot pactar amb les empreses que així ho sol·licitin a la Direcció Provincial del SEPE, que es tramiti de manera col·lectiva per l’empresa mitjançant un fitxer de sol·licitud col·lectiva diferent del d’ERTO COVID.Si estiguessin interessats, hauran de sol·licitar-ho mitjançant un correu a la bústia dp08ere@sepe.es o dp08acuerdos.ere@sepe.es indicant en l’assumpte del correu SOL·LICITUD COL·LECTIVA PER A ERTO NO COVID, i li indicaran la forma de procedir.Nota: les persones treballadores han de sol·licitar al SOC (Oficina de Treball) la seva inscripció com a demandants d’ocupació.Els tràmits que s’han de realitzar en el SEPE no han variat, s’ha d’enviar la següent informació:Certificat d’empresa.Calendari previ segons l’Ordre ESS/982/2013, de 20 de maig, per la qual es regula el contingut i el procediment de remissió de la comunicació que han d’efectuar els ocupadors a l’Entitat Gestora de les prestacions per desocupació en els procediments d’acomiadament col·lectiu, i de suspensió de contractes i reducció de jornada.Períodes d’activitat a mes vençut.Els tràmits que s’han de realitzar en la TGSS tampoc han variat , s’han de mecanitzar les següents accions:Declaracions responsables a mes vençut.Mecanització d’inactivitats. Les persones treballadores han de tenir un període de carència per poder cobrar la prestació d’atur?Efectivament, hauran de tenir cotitzats almenys 360 dies en els darrers 6 anys, o des de l’últim dret de prestació reconeguda. Així mateix, el que percebin d’ERTO consumirà dies de dret de la prestació. Més informació:Senwei Zhou szhou@pimec.org
Compartir:

linkedin share button