ERTOs per Covid-19: quan és obligatòria la sol•licitud a la Direcció General d'Ocupació del Minister
22/03/2020

ERTOs per Covid-19: quan és obligatòria la sol•licitud a la Direcció General d’Ocupació del Minister

A continuació enunciem els supòsits en els quals les empreses que tinguin oberts centres de treball a Catalunya i altres comunitats autònomes han de considerar la Direcció General d’Ocupació, dependent del Ministeri de Treball i Seguretat Social, com a autoritat laboral competent per intervenir en els expedients de regulació temporal d’ocupació per causes directament vinculades a la crisi del Covid-19, ja sigui per causa de força major o per causes econòmiques o productives.A aquests efectes competencials, els expedients es regeixen per les mateixes regles que amb caràcter general s’estableixen en l’article 25 del reial decret 1483/2012. En línies generals, els supòsits en què s’ha de presentar la sol·licitud a la Direcció General d’Ocupació són els següents:1r- Quan els treballadors afectats desenvolupin la seva activitat o es trobin adscrits a centres de treball situats al territori de dues o més comunitats autònomes. No obstant això, tot i que la Direcció General d’Ocupació sigui la competent per intervenir en la tramitació, té l’obligació de comunicar-ho a les autoritats laborals de les comunitats autònomes on radiquin els centres de treball afectats.Per excepció, quan els treballadors que treballin o estiguin adscrits a centres de treball dins del territori d’una mateixa comunitat autònoma representin un 85% o més del total de la plantilla de l’empresa, sempre que al seu territori hi hagi treballadors afectats, és competent l’autoritat laboral d’aquesta comunitat autònoma per realitzar la totalitat de les actuacions d’intervenció en el procediment. En aquests casos i en els expedients per causes econòmiques o productives, l’autoritat laboral autonòmica competent ha de comunicar a la Direcció General d’Ocupació la conclusió del període de consultes traslladant una còpia de l’acta d’acord o, si no, de la decisió empresarial.En relació a aquesta excepció, la guia informativa publicada pel Ministeri d’Ocupació sobre la presentació d’expedients de regulació temporal d’ocupació per força major per causa del Covid-19 puntualitza:A l’efecte de computar el 85% de la plantilla, compten igual els treballadors a temps parcial que els treballadors a jornada completa.Preval la inclusió del treballador en el codi de compte de cotització d’un centre radicat en una comunitat autònoma per sobre del lloc de treball efectiu: així, si l’empresa té tota la plantilla donada d’alta en un mateix codi compte de cotització corresponent a una sola comunitat autònoma, però té més d’un 15% dels treballadors/es prestant serveis fora d’aquesta comunitat, la competència per tramitar l’ERTO serà de la comunitat autònoma.2n- Quan els treballadors afectats prestin serveis en departaments, ens, organismes o entitats enquadrats en l’Administració General de l’Estat.3r- Quan el procediment afecti empreses o centres de treball relacionats amb crèdits extraordinaris o avals acordats pel govern espanyol; amb empreses pertanyents al Patrimoni de l’Estat i, en general, aquelles que tinguin la condició de societats mercantils estatals, així com amb empreses relacionades directament amb la Defensa Nacional o altres la producció sigui declarada d’importància estratègica nacional mitjançant norma amb rang de llei. A la guia esmentada s’informa que, si l’empresa no disposa de certificat electrònic, ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça sgrl@mitramiss.es indicant un telèfon de contacte, la direcció dels centres de treball i la relació de persones treballadores per centre.El model de sol·licitud oficial es troba disponible a la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social. En formular l’alta de sol·licitud s’indiquen els documents obligatoris restants que han de presentar-se, pels quals no hi ha un model obligatori. Durant la tramitació de l’expedient la Direcció general d’Ocupació en pot requerir l’esmena. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).
Compartir:

linkedin share button