Convocatòria de l'Ajuntament de les Franqueses per a la concessió de subvencions per fomentar i reac
25/04/2023

Convocatòria de l’Ajuntament de les Franqueses per a la concessió de subvencions per fomentar i reac

La finalitat és fomentar i reactivar la contractació a les empreses, mitjançant la creació de llocs de treball per contribuir a la reducció de la taxa d’atur al municipi de les Franqueses del Vallès. Pot ser beneficiari d’aquesta subvenció totes aquelles persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, que faci una activitat econòmica a les Franqueses del Vallès, així com les persones emprenedores acompanyades pel servei de creació d’empreses del municipi que executin la seva activitat a les Franqueses del Vallès i que tinguin la capacitat legal per subscriure un contracte laboral a una persona o persones en situació d’atur derivades del Servei Local d’Ocupació prèvia gestió de l’oferta. El nombre de contractes a presentar per cada persona física o jurídica beneficiària és de dos contractes com a màxim. La dotació pressupostària per aquestes bases és d’un import total de 50.000 €; 20.000 € consignats a l’aplicació pressupostària número 09 2411 48018 del pressupost vigent d’aquesta corporació. 30.000 € atorgats en el marc dels Plans Locals d’ocupació 2023 de la Diputació de Barcelona (imputació de despeses fins a 31 de desembre de 2023). Són subvencionables els contractes indefinits i temporals (d’acord amb la normativa laboral vigent) amb una durada mínima de 6 mesos, realitzats entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023. La jornada de treball mínima de la contractació serà del 50% de la jornada, 20 hores setmanals. L’import màxim mensual de la subvenció serà de 1.000 € per a contractacions de 40 hores setmanals durant 6 mesos. Per a jornades inferiors a les 40 h, l’import de subvenció mensual serà la part proporcional. L’import de l’ajut no podrà superar en cap cas l’import del cost de la contractació, entès com a salari brut més seguretat social. No seran subvencionables els costos generats pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni. En cas de finalització del contracte durant el període de prova estipulat en el contracte, la subvenció serà proporcional als dies treballats i serà necessari presentar la carta de finalització de contracte signada pel treballador i l’empresa. En qualsevol altre supòsit, aquesta contractació no serà objecte d’aquesta subvenció. La convocatòria restarà oberta fins a 31 de desembre de 2023 o fins a exhaurir la dotació pressupostària corresponent. La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). La sol·licitud de subvenció es presentarà de forma telemàtica a través del document de sol·licitud normalitzat disponible de la seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses (https://lesfranqueses.eadministracio.cat).  Més informació: marrabal@pimec.org
Compartir:

linkedin share button