Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de gener de 2021
31/01/2021

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de gener de 2021

Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.
NORMATIVA BOEOrdre PCM / 14/2021, de 14 de gener, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 12 de gener de 2021, pel qual es prorroga per segona vegada l’Acord de Consell de Ministres de 22 de desembre de 2020, pel qual s’estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols directes i vaixells de passatge entre el Regne Unit i els aeroports i ports espanyols. https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-592.pdfDecret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer. Disposició 757 de BOE núm. 16 de 2021Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant situacions de vulnerabilitat social i econòmica. https://boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf CONVENIS BOEResolució de 4 de gener de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord de modificació del VIII Conveni col·lectiu nacional d’universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgraduats. https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-572.pdfResolució de 4 de gener de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la pròrroga d’ultraactivitat del Conveni col·lectiu general d’àmbit estatal per al sector d’entitats d’assegurances, reasegurances i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social . Disposició 779 de BOE núm. 16 de 2021Resolució de 8 de gener de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de la Federació Farmacèutica, SCCL. https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-877.pdfResolució de 8 de gener de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord de modificació del VI Conveni col·lectiu estatal del cicle integral de l’aigua. https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-878.pdfResolució de 8 de gener de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el I Conveni col·lectiu del Personal de Flota de l’Entitat Pública Empresarial Societat de Salvament i Seguretat Marítima. https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-881.pdfResolució de 14 de gener de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord de pròrroga d’ultraactivitat el Conveni col·lectiu del sector de la banca. https://boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1163.pdfResolució de 14 de gener de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord de pròrroga d’ultraactivitat del Conveni col·lectiu de Grup d’Empreses Unitat Editorial. https://boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1164.pdfResolució de 14 de gener de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’acord parcial del Conveni col·lectiu de productors d’obres audiovisuals i actors que hi presten serveis. https://boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1171.pdfResolució de 14 de gener de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’acord parcial del Conveni col·lectiu de serveis de prevenció aliens. https://boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1172.pdfOrdre INT / 62/2021, de 28 de gener, per la qual es modifiquen l’Ordre INT / 657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l’ordre INT / 1236/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen criteris per a la restricció temporal de l’accés per via terrestre a l’espai Schengen a través del punt de control de persones amb el territori de Gibraltar per raons de salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Disposició 1265 del BOE núm. 25 de 2021Correcció d’errades de la Resolució de 8 de gener de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord de modificació del VI Conveni col·lectiu estatal del cicle integral de l’aigua. Disposició 1335 del BOE núm. 25 de 2021 NORMATIVA DOGCRESOLUCIÓ SLT / 1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT / 1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen (gencat.cat). RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen (gencat.cat)RESOLUCIÓ TSF/9/2021, de 5 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord de Govern de 29 de desembre de 2020, pel qual es creen els àmbits de diàleg social de sectors estratègics de reconstrucció i de seguiment de la contenció de la COVID-19, establerts a l’Acord Nacional de Bases per la Reactivació Econòmica amb Protecció Social. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8313/1830787.pdfRESOLUCIÓ 1131 / XII de Parlament de Catalunya, de convalidació del Decret llei 48/2020, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, i del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8319/1831503.pdfRESOLUCIÓ SLT / 67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8318/1831322.pdfORDRE TSF / 6/2021, de 20 de gener, de modificació de l’Ordre TSF / 204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8323/1832228.pdf  CONVENIS COL·LECTIUS DOGCRESOLUCIÓ TSF/3297/2020, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, relatiu a les taules salarials 2020 (codi de conveni núm. 79100135012015). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8300/1827841.pdf BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONARESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de prefabricats de formigó i derivats del ciment, de la província de Tarragona, per a l’any 2019 (codi de conveni núm. 43000185011993). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/?op=dwn&tipus=i&data=20210113&anyp=2021&num=44&v=iRESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de cansaladers, xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça de la província de Barcelona per als anys 2020 -2022 (codi de conveni núm. 08000755011993). https://bop.diba.cat/anunci/514949/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-del-comerc-de-cansaladers-xarcuters-carnissers-menuts-comestibles-i-detallistes-de-volateria-ous-i-caca-anys-2020-2022-serveis-territorials-a-barcelona-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families BUTLLETI OFICIAL PROVÍNCIA DE BARCELONARESOLUCIÓ de 7 de gener de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 08005785011994). https://bop.diba.cat/temp/01_062021000019.pdfRESOLUCIÓ de 7 de gener de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de la fusta de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 08002855011994). https://bop.diba.cat/temp/01_062021000020.pdfRESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2019 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001755011994). https://bop.diba.cat/anuncis/antic/062021000030Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020-2021. https://bop.diba.cat/anunci/1007088/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-la-industria-siderometal-lurgica-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2020-2021-serveis-territorials-a-barcelona-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families  Més informació:Gemma SoroDepartament jurídicgsoro@pimec.org  
Compartir:

linkedin share button