Ajuts extraordinaris i d'emergència per al sector de l'activitat física i l'esport
20/02/2021

Ajuts extraordinaris i d’emergència per al sector de l’activitat física i l’esport

T’informem de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l’activitat física i l’esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l’any 2021.S’estableixen els programes següents:-1 Per a entitats gestores d’instal·lacions esportives l’obertura al públic de les quals s’hagi vist suspesa o limitada.-2 Per a entitats organitzadores de competicions esportives oficials d’àmbit català, a nivell federat (excloses les professionals) i escolar, la celebració de les quals s’hagi vist ajornada. Persones beneficiàriesPoden ser beneficiàries del programa 1 les entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la suspensió o limitació de l’obertura al públic següents:a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.b) Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport) de les tarifes i la instrucció de l’Impost d’Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.c) Les universitats catalanes que siguin gestores d’instal·lacions esportives.Poden ser beneficiaris del programa 2:a) Les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs, registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.b) Els consells esportius, registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Quantia dels ajutsL’ajut consisteix en una aportació única per persona sol·licitant i convocatòria.Per al programa 1, l’import de l’ajut s’estableix en funció del nombre de metres quadrats de la superfície dels diferents tipus d’espais esportius que conformen cada instal·lació esportiva, recollits al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC), d’acord amb la seva base metodològica. L’import de l’ajut per a cada instal·lació serà la suma dels imports corresponents a cada tipus d’espai esportiu que conformi la instal·lació, d’acord amb els trams i les quanties recollides a la Resolució publicada al DOGC.L’import de l’ajut es podrà reduir proporcionalment per a cada tipologia d’instal·lació a cada convocatòria, en funció de l’afectació que estigui determinada en les mesures establertes o que es puguin adoptar.En el cas que la persona sol·licitant gestioni més d’una instal·lació esportiva afectada per la suspensió de l’obertura al públic, l’import màxim de l’ajut és de 250.000 euros.Per al programa 2, l’import de l’ajut s’estableix en funció del nombre de llicències esportives, dels esportistes, informades en el Pla d’Actuació presentat al Consell Català de l’Esport l’any 2020, en els termes recollits a la Resolució publicada al DOGC.La quantia de l’ajut, juntament amb altres quanties limitades d’ajut que hagi percebut la persona sol·licitant conforme a la secció 2.7.1 de la Decisió SA. 56851, modificada per les decisions SA. 57019 i SA. 58778, que aprova el Marc Temporal Nacional d’ajuts d’estat per a la contenció de l’actual brot de COVID-19 (que correspon a la secció 3.1 del Marc Temporal europeu), no pot superar 800.000 euros per persona sol·licitant, considerant totes les quanties limitades d’ajut, ja sigui en forma de subvencions directes o bé de bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties, préstecs o capital, que li hagin estat atorgats per qualsevol administració pública de l’Estat (central, autonòmica o local).Pots consultar tots els detalls sobre els requisits i la sol·licitud a la Resolució publicada al DOGC. Més informació
Compartir:

linkedin share button