Ajuts d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera
16/01/2024

Ajuts d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera

Aprofita els nous ajuts per a la descarbonització de la indústria manufacturera. El termini de presentació de sol·licituds començarà el 24 de gener i final
Enguany ha entrat en vigor l’Ordre ITU/1434/2023, de 26 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores d’ajudes d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de Descarbonització Industrial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i es fa la convocatòria anticipada de l’any 2024. A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquests ajuts: OBJECTIUSubvencionar projectes d’empreses que pertanyin als sectors de la indústria manufacturera que impulsin la descarbonització de la indústria, és a dir, la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. BENEFICIARISLes societats mercantils privades amb personalitat jurídica pròpia i les societats mercantils estatals que duguin a terme alguna activitat industrial, independentment de l’activitat principal definitiva als seus estatuts. Aquestes entitats hauran d’haver desenvolupat una activitat industrial com a mínim en els darrers tres anys.Les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia en les que hi participi una entitat de l’apartat anterior. Aquestes agrupacions hauran d’estar organitzades entorn d’una instal·lació industrial principal i en podran formar part també les empreses de serveis energètics i les societats mercantils privades proveïdores de coneixement que aportin tecnologia o coneixements tècnics necessaris per a la descarbonització de la instal·lació principal. Totes les entitats participants de l’agrupació hauran d’acreditar una experiència mínima de tres anys en la realització de l’activitat en què participen en el projecte. PRESSUPOST SUBVENCIONABLEEl pressupost subvencionable del projecte tractor haurà de ser de com a mínim  1.000.000 d’euros. ACTUACIONS SUBVENCIONABLESLes sol·licituds s’hauran d’estructurar en un únic projecte tractor que condueixi a la descarbonització d’una única instal·lació industrial principal. Aquest projecte tractor podrà incloure diversos projectes primaris i haurà d’incloure obligatòriament un Pla d’eficiència Energètica i de Transició Ecològica.Cada projecte primari s’haurà d’emmarcar en alguna de les línies d’actuació següents:Reducció d’emissions directes de la instal·lació, que es podrà dirigir a una de les àrees següents:Descarbonització de fonts d’energia: electrificació de processos, incorporació d’hidrogen renovable i substitució de combustibles fòssils per combustibles renovables i ús de calor renovable com l’energia solar tèrmica.Gestió energètica integral de processos industrials: recuperació de calor en processos productius, aprofitament energètic de fluxos secundaris, emmagatzematge energètic i digitalització per a la millora de l’eficiència energètica i la gestió de fluxos tèrmics.Descarbonització per reducció de recursos naturals: utilització de matèries primeres secundàries per a la producció d’energia, utilització de subproductes de residus i valorització de residus en substitució de combustibles i matèries primeres fòssils.Captura, emmagatzematge i ús carboni. Els projectes d’aquesta línia hauran de complir diverses condicions fixades a les bases reguladores.Millora substancial de l’eficiència energètica per l’estalvi d’energia elèctrica.Instal·lacions d’energies renovables per a l’autoconsum en els processos productius de la instal·lació principal en la qual es realitza la descarbonització.R+D+I per a impulsar la descarbonització de la instal·lació principal del projecte tractor.Cada projecte tractor haurà d’incloure com a mínim un projecte primari en alguna de les dues primeres línies d’actuació: Reducció d’emissions directes de la instal·lació (excepte el subtipus d) Captura, emmagatzematge i ús de carboni) i/o Millora substancial de l’eficiència energètica.A banda, cada projecte tractor haurà d’aconseguir una reducció d’emissions, per al mateix nivell de producció, de com a mínim 3000 tones equivalents de diòxid de carboni o del 30% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la instal·lació respecte a la situació anterior al projecte.Cada projecte primari s’haurà d’emmarcar també en alguna de les línies d’ajut següents:Línia de recerca industrial, desenvolupament experimental i estudis de viabilitat:Projectes de recerca industrial.Projectes de desenvolupament experimental.Estudis de viabilitat previs a projectes de recerca industrial o a projectes de desenvolupament experimental. Línia de projectes d’innovació en matèria d’organització i processos.Projectes d’innovació en matèria d’organització.Projectes d’innovació en matèria de processos. Línia d’ajudes a la inversió per a la protecció del medi ambient i la descarbonització industrial amb caràcter innovador.Inversions destinades a la descarbonització industrial amb caràcter innovador, sempre que permetin a l’entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient i descarbonització, amb caràcter general.Inversions destinades a la captura de carboni de processos industrials. Inversions en mesures d’estalvi energètic o eficiència energètica amb caràcter innovador, sempre que permetin a la instal·lació industrial aconseguir un nivell més elevat d’eficiència energètica en els seus processos de producció. Inversions per a la promoció de l’energia procedent de fonts renovables per a l’autoconsum d’energia directament utilitzada per processos industrials. Estudis mediambientals, incloses les auditories energètiques, o la viabilitat tècnica o econòmica associada, directament vinculats a les inversions contemplades en les línies d’ajudes dels apartats 3,4 i 5. Línia d’ajudes a la inversió a favor de les PIME, que inclourà inversions en actius immaterials i materials destinats al canvi essencial en el procés productiu d’una pime existent. QUANTIAEls ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats.El finançament total a concedir (subvenció + préstec) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable.En el cas dels préstecs reemborsables el període d’amortització serà de 10 anys amb 3 de carència i el tipus d’interès serà del 3,26%.El pressupost total corresponent a aquesta convocatòria és de 499.800.000 euros en forma de subvenció i 500.000.000 en forma de préstec. CARÀCTER INCENTIVADORNo seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda. RÈGIM REGLATEs concedeixen els ajuts per ordre de presentació de les sol·licituds fins que s’exhaureixin els fons. TERMINISSol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 24 de gener i finalitzarà el 17 d’abril de 2024.Resolució: 6 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no es rebi la resolució en aquest termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.Execució: Des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, fins al 31 de març de 2026.Justificació: 3 mesos des de la finalització del termini d’execució del projecte. Més informació:Departament de Medi AmbientNúria Vintró BellapartTelèfon: 972 22 55 77Correu electrònic: nvintro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button